Interpellasjon fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 99 (2009-2010)
Om å sikre at pasientenes rettigheter blir ivaretatt, med henvisning til at Helsetilsynet avdekket flere lovbrudd ved kontroller i distriktspsykiatriske sentre
Oversendt regjeringen: 06.05.2010
Svart på: 28.05.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): I tilsynsrapporten fra Statens helsetilsyn for 2009 blir det vist til at det i løpet av 2008 og 2009 ble gjennomført 56 kontroller i distriktspsykiatriske sentre. I 75 prosent av tilfellene peker Helsetilsynet på lovbrudd. Det er eksempelvis vist til brudd på loven som skal sikre at de pasientene det haster mest med, blir fanget opp og vurdert fortløpende. Dette er uakseptabelt. Når vi ikke klarer å fange opp de mest akutte tilfellene, og det i tillegg i rapporten er vist til at det i mange tilfeller ikke er tatt hensyn til pasientenes individuelle behov, er det åpenbart at tjenesten ikke fungerer som den skal.
Hvilke konkrete tiltak vil statsråden sette i gang for å sikre at pasientenes rettigheter blir ivaretatt?

Les heile debatten