Skriftleg spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:819 (2012-2013)
Innlevert: 13.02.2013
Sendt: 13.02.2013
Svart på: 14.02.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Marianne Marthinsen (A)

Spørsmål

Marianne Marthinsen (A): Hva er fordelingseffektene av å redusere skattesatsen i formuesskatten fra 1,1 pst. til 0,5 pst., øke bunnfradraget fra 870 000 til 20-25 millioner kroner og å verdsette næringseiendom til 50 pst. og til 100 pst., for både ulike inntektsintervaller og formuesintervaller?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Finansdepartementet har beregnet proveny- og fordelingsvirkninger av følgende to alternative endringer i formuesskatten:

1. Satsen reduseres til 0,5 pst. og bunnfradraget økes til hhv. 20 mill. kroner for enslige og 40 mill. kroner for ektepar. Verdsettelsen på næringseiendom holdes på 50 pst.
2. Som pkt. 1, men verdsettelsen av næringseiendom økes til 100 pst. av markedsverdien.

Beregningene er gjort med utgangspunkt i skattereglene for 2013. Alternativ 1 gir et samlet provenytap på om lag 12,6 mrd. kroner, mens alternativ 2 gir et samlet provenytap på om lag 12,5 mrd. kroner.
Fordelingsvirkninger av alternativ 1
Tabell 1 viser fordelingsvirkningene ved alternativ 1 etter bruttoinntekt, dvs. hvor verdsettelsen av næringseiendom holdes uendret. Tabell 2 viser tilsvarende, men etter størrelsen på skattepliktig nettoformue.

Tabell 1 Endring i skatt for forskuddspliktige 17 år og eldre etter bruttoinntekt. Uendret verdsettelse av næringseiendom. Kroner og prosentpoeng
Bruttoinntekt inkl. skattefrie ytelserAntall personerGjennom-snittlig brutto-inntektGjennom-snittsskatt før endringEndring i skatt. KronerEndring i gjennom-snittsskatt. Pst.poeng
0 - 150 000583 20068 6005,9 %-540-0,8 %
150 000 - 200 000319 000176 8007,0 %-700-0,4 %
200 000 - 250 000378 400224 80010,7 %-910-0,4 %
250 000 - 300 000362 300274 90015,3 %-1 250-0,5 %
300 000 - 350 000358 100325 20018,9 %-1 480-0,5 %
350 000 - 400 000365 300375 10021,4 %-1 500-0,4 %
400 000 - 450 000348 000424 90023,0 %-1 640-0,4 %
450 000 - 500 000303 000474 10024,1 %-1 730-0,4 %
500 000 - 600 000433 200544 70025,8 %-2 310-0,4 %
600 000 - 750 000309 000664 60028,7 %-3 840-0,6 %
750 000 - 1 000 000198 700853 00031,9 %-7 030-0,8 %
1 000 000 - 2 000 000141 2001 285 30036,0 %-17 860-1,4 %
2 000 000 - 3 000 00014 2002 390 50038,8 %-57 770-2,4 %
3 000 000 og over9 6005 622 50039,2 %-221 850-3,9 %
Samlet4 123 100413 80024,9 %-3 050-0,7 %
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2 Endring i skatt for forskuddspliktige 17 år og eldre etter skattepliktig nettoformue. Uendret verdsettelse av næringseiendom. Kroner
Skattepliktig nettoformue i referansenAntall personerGjennom-snittlig formues-skatt i dag. KronerEndring i formues-skatt pr person. Kroner
Negativ nettoformue1 612 50000
0 - 450 0001 448 1000-30
450 000 - 1 000 000489 800400-380
1 000 000 - 5 000 000523 1009 100-9 130
5 000 000 - 10 000 00031 40060 300-60 170
10 000 000 - 50 000 00016 000193 200-184 660
50 000 000 - 100 000 0001 300745 700-557 170
Over 100 mill. kroner9003 530 400-2 071 880
Samlet4 123 1003 500-3 050
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Fordelingsvirkninger av alternativ 2
Tabell 3 viser fordelingsvirkningene ved alternativ 2 etter bruttoinntekt, dvs. hvor verdsettelsen av næringseiendom økes til 100 pst. Tabell 4 viser tilsvarende, men etter størrelsen på skattepliktig nettoformue.

Tabell 3 Endring i skatt for forskuddspliktige 17 år og eldre etter bruttoinntekt. 100 pst. verdsettelse av næringseiendom. Kroner og prosentpoeng
Bruttoinntekt inkl. skattefrie ytelserAntall personerGjennom-snittlig brutto-inntektGjennom-snittsskatt før endringEndring i skatt. KronerEndring i gjennom-snittsskatt. Pst.poeng
0 - 150 000583 20068 6005,9 %-540-0,8 %
150 000 - 200 000319 000176 8007,0 %-690-0,4 %
200 000 - 250 000378 400224 80010,7 %-910-0,4 %
250 000 - 300 000362 300274 90015,3 %-1 240-0,5 %
300 000 - 350 000358 100325 20018,9 %-1 480-0,5 %
350 000 - 400 000365 300375 10021,4 %-1 500-0,4 %
400 000 - 450 000348 000424 90023,0 %-1 640-0,4 %
450 000 - 500 000303 000474 10024,1 %-1 730-0,4 %
500 000 - 600 000433 200544 70025,8 %-2 310-0,4 %
600 000 - 750 000309 000664 60028,7 %-3 830-0,6 %
750 000 - 1 000 000198 700853 00031,9 %-6 930-0,8 %
1 000 000 - 2 000 000141 2001 285 30036,0 %-17 700-1,4 %
2 000 000 - 3 000 00014 2002 390 50038,8 %-57 370-2,4 %
3 000 000 og over9 6005 622 50039,2 %-219 990-3,9 %
Samlet4 123 100413 80024,9 %-3 030-0,7 %
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 4 Endring i skatt for forskuddspliktige 17 år og eldre etter skattepliktig nettoformue. 100 pst. verdsettelse av næringseiendom. Kroner
Skattepliktig nettoformue i referansenAntall personerGjennom-snittlig formues-skatt i dag. KronerEndring i formues-skatt pr person. Kroner
Negativ nettoformue1 612 50000
0 - 450 0001 448 1000-30
450 000 - 1 000 000489 800400-380
1 000 000 - 5 000 000523 1009 100-9 130
5 000 000 - 10 000 00031 40060 300-60 150
10 000 000 - 50 000 00016 000193 200-183 330
50 000 000 - 100 000 0001 300745 700-552 030
Over 100 mill. kroner9003 530 400-2 029 060
Samlet4 123 1003 500-3 030
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Beregningene er basert på Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt. Datagrunnlaget for modellen er et utvalg fra Statistisk sentralbyrås inntektsstatistikk for husholdninger for 2011. Denne statistikken gir informasjon om sammensetningen av inntekt og formue for hele befolkningen. Datagrunnlaget er framskrevet til 2013. Beregningene kan være usikre bl.a. fordi datagrunnlaget ikke omfatter alle skattyterne og er sjablonmessig framskrevet. Modellen tar heller ikke hensyn til mulige endringer i atferden som følge av endringer i skattereglene.