Skriftleg spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:592 (2014-2015)
Innlevert: 12.02.2015
Sendt: 12.02.2015
Svart på: 17.02.2015 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

Ingalill Olsen (A)

Spørsmål

Ingalill Olsen (A): Anser statsråden at Aker Havfisk har oppfylt sin leveringsaktivitetsplikt i Hammerfest gjennom avvikling i Rypefjord og flytting til Forsøl med kraftig redusert aktivitet, og mener statsråden at forvaltningsloven er oppfylt når Hammerfest kommune ikke har fått svar på sin klage av 25. august 2014?

Grunngiving

Aker Havfisk har gjennom Hammerfest Industrifiske AS aktivitets- og leveringsplikt til industrianlegget Rypefjord, Hammerfest kommune. Selskapet disponerer 6 torskekvoter fordelt på 2 trålere. Aker Havfisk har meldt at de ønsker å flytte sitt anlegg fra Rypefjord til Forsøl, også det i Hammerfest kommune. En slik flytting ville føre til en reduksjon av arbeidsstokken med over 50 %, fra 100 ansatte til 45. Anleggsflyttingen vil også føre til mindre leveranser pga. lavere kapasitet på land og vanskeligere innseilings- og havneforhold i Forsøl kontra Rypefjord. Til tross for Aker Havfisks åpenbare overtredelse av samfunnskontrakten har Nærings- og fiskeridepartementet godkjent flytting fra det leveringspliktige anlegget i Rypefjord til Forsøl i vedtak av 1. august 2014.
Hammerfest kommune har klaget på dette i brev av 25. august 2014 med bakgrunn i kommunens eierandel på 40 % i Hammerfest Industrifiske AS, som igjen er majoritetseid av Aker Havfisk ASA. Hammerfest kommune har etter aksjeloven negativt flertall og prøver med det å hindre forhold som åpenbart svekker tilknytningen til Hammerfest.
Til tross for dette eierskapet må kommunene bruke krefter og juridisk kompetanse på å kjempe mot Aker Havfisks bevisste svekking av aktivitets- og leveringsplikten i Hammerfest.
Hammerfest kommune har ikke mottatt svar fra departementet på sin klage av 25. august 2014.
Denne treneringen fra departementet har Aker Havfisk benyttet slik at det er omtrent ingen aktivitet i Rypefjord og heller ikke oppstart i Forsøl. I tillegg er fiskeindustrianlegget i Rypefjord med tinglyst heftelse om at eiendommen skal benyttes til fiskeriformål, lagt ut for salg med benevnelsen industribygg.

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Svar

Elisabeth Vik Aspaker: Til Havfiske ASAs tillatelse til torsketrålere er det stilt vilkår om at fartøyene skal være knyttet til bestemt industrivirksomhet, ikke vil bli tillatt skilt fra denne og at industrivirksomheten må opprettholdes på et visst nivå. Det er dette som defineres som aktivitetsplikt.
Nærings- og fiskeridepartementet mottok våren 2014 en redegjørelse fra Havfisk ASA hvor selskapet presenterte Norway Seafoods AS sine planer om å styrke og videreutvikle fiskeforedlingsvirksomhetene som Norway Seafoods AS driver i Nord-Norge. Ett av tiltakene gikk ut på å flytte filetvirksomheten fra Rypefjord til Forsøl. Begge anlegg ligger i Hammerfest kommune. Havfisk ASA beskrev i sin redegjørelse at organisering av ny virksomhet i Forsøl vil innebære færre ansatte og medføre redusert behov for trålråstoff.
Nærings- og fiskeridepartementet vurderte vilkåret om aktivitetsplikt opp mot omfanget av ny virksomhet i Forsøl og fant det riktig å justere aktivitetsplikten i overensstemmelse med planlagt drift, slik det også har blitt gjort tidligere for eksempel i Kjøllefjord. Dette innebærer at den planlagte virksomheten vil oppfylle det gjeldende aktivitetsvilkåret.
Det er ikke foretatt noen justeringer i leveringsplikten.
Hammerfest kommune påklaget departementets vedtak. Situasjonen er noe spesiell ved at kommunen også er aksjonær i det aktuelle fiskebåtrederiet, og det har vært nødvendig å vurdere om kommunen har klagerett. Forvaltningsloven stiller ikke eksplisitte krav til saksbehandlingen, men jeg ser at saksbehandlingen i denne saken har tatt lenger tid enn hva vi skulle ønsket hadde vært mulig. Nå har vi imidlertid kommet dithen at klagen i løpet av kort tid kan ferdigbehandles.