Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1399 (2015-2016)
Innlevert: 30.06.2016
Sendt: 01.07.2016
Svart på: 05.08.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil statsråden sørgje for at Helsedirektoratet snarast mogleg føl opp fleirtal merknader frå innstillinga i Opptrappingsplan for rusfeltet (2016-2020) og Stortingets vedtak om LAR -behandling og graviditet gjort i saka, slik at dette får konsekvensar for pågåande revidering av retningslinjer for gravide i LAR?

Grunngiving

Viser til brev frå Barneombodet til Helsedirektøren datert 29/6-16, som oppfølging av svarbrev frå Helsedirektoratet til Barneombodet datert 25/5-16. Barneombodet er bekymra for at Helsedirektoratet ikkje føl opp det som er den samla politiske målsettinga for området, og som kjem tydeleg fram i fleirtalsmerknader i innstillinga til den nyleg behandla opptrappingsplanen for rusfeltet. I svarbrevet frå Helsedirektoratet verkar det som om at fleirtalsmerknader og stortingsvedtak har lita interesses for fagpersonane i direktoratet, sidan dei avfeiar problemstillinga med å vise til at dette kan ein drøfte i ein konsensuskonferanse, som kanskje kan gjennomførast i 2017!
Stortinget gjorde tre konkrete vedtak, og hadde fleire merknader der ein problematiserte praksisen der barn blir født med abstinensar på grunn av LAR- medikamentbruk under mors graviditet. Vedtak 627 ba regjeringa vurdere å gi alle kvinner med alvorleg rusmiddelavhengighet, tilbod om langtidsverkande prevensjon. Vedtak 628 ba regjeringa sørgje for at det blir stilt krav til helsetenesta om å gi alle kvinner i reproduktiv alder som skal starte opp i LAR, grundig informasjon om LAR- behandling og graviditet. Kvinner i LAR som ønskjer å få barn, må få tilbod om hjelp til nedtrapping av LAR- medikament, men det vert understreka at det må gjerast individuelle vurderingar av konsekvensane av eventuell nedtrapping. I vedtak 629 ba Stortinget regjeringa innføre ei enkel og utbyråkratisk ordning som kan gi kvinner i LAR gratis langtidsverkande prevensjon ved oppstart i LAR.
På tross av dette held Helsedirektoratet tilsynelatande på dei gamle retningslinjene, og vil ikkje endre på desse eller endre på praksisen for gravide i LAR på tross av Stortingets klare bodskap. Spørsmålsstillar viser også til at Barneombodet i brevet viser til problem med habilitet i denne saka.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som representanten Toppe viser til fattet Stortinget ved behandlingen av Opptrappingsplanen for rusfeltet (Prop. 15 S (2015-2016)) tre romertallsvedtak som omhandlet LAR (Innst. 240 S 2015-2016)):
Vedtak 627: Stortinget ber regjeringen vurdere å gi alle kvinner med alvorlig rusmiddelavhengighet tilbud om gratis langtidsvirkende prevensjon.
Vedtak 628: Stortinget ber regjeringen sørge for at det stilles krav til at helsetjenesten skal gi alle kvinner i reproduktiv alder som skal starte opp i LAR, grundig informasjon om LAR-behandling og graviditet. Kvinner i LAR som ønsker å få barn, må få tilbud om hjelp til nedtrapping av LAR-medikamenter, men det understrekes at det må gjøres individuelle vurderinger av konsekvensene av en eventuell nedtrapping.
Vedtak 629: Stortinget ber regjeringen innføre en enkel og ubyråkratisk ordning som kan gi kvinner i LAR gratis langtidsvirkende prevensjon ved oppstart i LAR.
Vedtak 627: Departementet utreder nå saken og vil komme tilbake til Stortinget på vanlig måte.
Vedtak 628: Jeg er kjent med brevet Barneombudet har sendt Helsedirektoratet ved helsedirektør Bjørn Guldvog. I nevnte brev tar Barneombudet opp de forhold som representanten Toppe også refererer. I brevet fra Barneombudet blir det bedt om et møte med helsedirektøren. Etter et slikt møte vil jeg bli orientert av helsedirektøren i sakens anledning.
Vedtak 629: Helsedirektoratet har på oppdrag fra departementet foretatt en vurdering av grunnlaget for å innføre en slik ordning som omtales i vedtaket. Helsedirektoratets vurdering er nylig oversendt departementet og dette vil bli fulgt opp i løpet av høsten.
Til orientering har Norges Forskningsråd nå i vår bevilget 18,5 mill. kroner til ett 4-årig forskningsprosjekt som berører barn født av mødre i LAR. Forskningen vil følge barnas utvikling og studere konkrete tjenestemodeller for disse barna. Tidligere studier har vist at disse barna har høyere risiko for psykiske lidelser. Prosjektet vil utvikle modeller for hvordan barnevern og psykisk helsevern kan samhandle bedre om å gi disse barna god psykisk helsehjelp. Jeg er veldig tilfreds med at en slik forskning nå blir styrket.