Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:569 (2016-2017)
Innlevert: 26.01.2017
Sendt: 26.01.2017
Svart på: 03.02.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Meiner statsråden at nettstaden skolesyk.no og videokonsultasjon for å få legeerklæring ved fråvær i vidaregåande skule er ei fagleg god og ønska utvikling i tråd med målet om pasientens helseteneste, eller vil regjeringa ta initiativ til eit fagleg tilsyn med tilbodet, og vil denne situasjonen føre til at regjeringa revurderer heile praktiseringa av fråversreglane i vidaregåande skule?

Grunngiving

Etter at dei nye fråværsreglane i vidaregåande skule blei innført 1.august i fjor, har det dukka opp legetenester på nett som rettar seg mot elevar i vidaregåande skular. Bergensavisen skreiv 24/1-16 at nettsida skolesyk.no har hatt 500-600 videokonsultasjonar med elevar sidan oppstartinga i september.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Alle som yter helsehjelp må forholde seg til de lover og regler som regulerer tjenesteytingen. Det gjelder uavhengig av om tjenestene ytes over nett eller ved personlig oppmøte. Det gjelder også tjenester som tilbyr å utstede legeerklæringer til elever i videregående opplæring. Tjenesteytere som tilbyr helsetjenester via nettet må i tillegg sørge for å være tilstrekkelig sikret mot at sensitiv informasjon kommer på avveie.
Utviklingen av pasientens helsetjeneste har mange ulike sider, og elektronisk kommunikasjon mellom bruker og tjenesteyter er en side av utviklingen. Jeg ser på denne formen for kommunikasjon som et naturlig ledd i utviklingen av pasientens helsetjeneste. Når det er sagt, er ikke videokonferanser og annen elektronisk kommunikasjon alltid den rette form for kontakt mellom bruker og tjenesteyter/lege.
Oppgaven med å føre tilsyn med helsetjenester som tilbys befolkningen, er en oppgave for Statens helsetilsyn og Fylkesmennene. Den konkrete tjenesteytingen vil følgelig bli vurdert av tilsynsmyndighetene som andre former for ytelse av helse- og omsorgstjenster blir det. Når det gjelder spørsmålet om å endre praktiseringen av regelverket på bakgrunn av eventuelle funn i en tilsynssak, så vil funn i denne saken bli behandlet som andre funn i tilsvarende saker. Eventuelle kritikkverdige forhold vil bli fulgt opp.
Som oppfølging av Stortingets vedtak nr. 72 i sak Dokument 8:1 S (2016-2017) har kunnskapsministeren vurdert mulige endringer i reglene for fravær i videregående opplæring. Ministeren vil om kort tid ta en beslutning om det er aktuelt med justeringer i fraværsgrensen, med sikte på å redusere tidsbruk knyttet til ordningen.
Jeg viser og til mitt svar til spørsmål nr. 568 til representant Toppe, hvor jeg understreker viktigheten av å gi god informasjon til alle som er berørt av fraværsreglene i den videregående opplæringen.