6.4.1 Post 1 Driftsutgifter

6.4.1.1 Sammendrag

Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) og Utdanning.no ble fra 1. januar 2010 innlemmet i Senter for IKT i utdanningen. Aktiviteten i de innlemmede virksomhetene, som tidligere var finansiert over kap. 260 post 50, ble lavere enn planlagt i 2009. Det foreslås derfor å øke bevilgningen på kap. 224 post 1 med 8,585 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon i bevilgningen på kap. 260 post 50, slik at den planlagte aktiviteten for 2009 kan gjennomføres i 2010 av Senter for IKT i utdanningen.

6.4.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.