Innhald

2. Forslag om endringer av inntekter fra skatter og avgifter

2.1 Sammendrag

2.1.1 Anslagsendringer for skatter og avgifter

Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

Etter at nasjonalbudsjettet 2019 og Gul bok 2019 ble ferdigstilt, har det kommet ny informasjon om skatte- og avgiftsinntektene i 2018, blant annet skattelikningen for inntektsåret 2017. Den nye informasjonen tilsier at anslaget for faktiske skatter og avgifter til staten i 2018 settes opp med 4,5 mrd. kroner i forhold til anslaget i nasjonalbudsjettet 2019. Det er særlig veksten i skatteinntektene fra selskaper og andre etterskuddspliktige skattytere som trekker opp.

Etter dette anslås statsbudsjettets samlede skatte- og avgiftsinntekter fra Fastlands-Norge i 2018 til 982,7 mrd. kroner, en nominell vekst på 4,1 pst. fra 2017. I forhold til saldert budsjett 2018 er anslaget for statens samlede skatte- og avgiftsinntekter fra Fastlands-Norge oppjustert med 8,8 mrd. kroner, jf. tabell 2.1.

Når en tar hensyn til den anslåtte virkningen av blant annet konjunkturutviklingen, er anslaget for strukturelle skatte- og avgiftsinntekter satt opp med 0,3 mrd. kroner sammenliknet med anslagene i nasjonalbudsjettet 2019.

Statsbudsjettets inntekter fra skatt på inntekt og formue, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift anslås til 579,1 mrd. kroner i 2018, som er 5,5 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i saldert budsjett. Oppjusteringen er i stor grad knyttet til høyere skatteinngang fra etterskuddspliktige skattytere (utenom petroleum) enn forutsatt.

Inntektene fra merverdiavgift anslås til 294 mrd. kroner i 2018, som er en økning på 2,5 mrd. kroner i forhold til anslaget i saldert budsjett.

Inntektene fra særavgifter og toll anslås til 109,6 mrd. kroner i 2018, som er 0,8 mrd. kroner høyere enn i saldert budsjett.

Skatter og avgifter fra petroleumsvirksomheten

Betalte direkte skatter (ordinær skatt og særskatt) fra petroleumsvirksomheten i 2018 anslås til 109,3 mrd. kroner. Anslaget er med det 25,1 mrd. kroner høyere enn anslått i saldert budsjett. Oppjusteringen må ses i sammenheng med at oljeprisen og gassprisen har vært høyere enn lagt til grunn i saldert budsjett. Innbetalte avgifter fra petroleumsvirksomheten anslås til 6,9 mrd. kroner i 2018, om lag uendret fra anslaget i saldert budsjett.

Anslagene for betalte skatter og avgifter er bl.a. basert på innbetalingene så langt i år og pris- og produksjonsutviklingen hittil i år.

Forslag om endringer av inntekter fra skatter og avgifter (mill. kroner)

Kap.

Post

Endringer før nysalderingen

Endringer i nysalderingen

Sum endringer

5501

Skatter på formue og inntekt

70

Trinnskatt, formuesskatt mv.

-

904

904

72

Fellesskatt

-

3 769

3 769

5502

Finansskatt

70

Skatt på lønn

-

160

160

71

Skatt på overskudd

-

180

180

5506

Avgift av arv og gaver

70

Avgift

-

80

80

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

71

Ordinær skatt på formue og inntekt

-

7 200

7 200

72

Særskatt på oljeinntekter

-

17 900

17 900

74

Arealavgift mv.

-

400

400

5508

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

70

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

-

-400

-400

5509

Avgift på utslipp av NOX i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

70

Avgift

-

-3

-3

5511

Tollinntekter

70

Toll

-

80

80

71

Auksjonsinntekter fra tollkvoter

-

25

25

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift

5

2 495

2 500

5526

Avgift på alkohol

70

Avgift på alkohol

-7

407

400

5531

Avgift på tobakkvarer mv.

70

Avgift på tobakkvarer mv.

-

-300

-300

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift

5

-940

-935

72

Trafikkforsikringsavgift

-

-200

-200

73

Vektårsavgift

-

-10

-10

75

Omregistreringsavgift

-

-30

-30

5538

Veibruksavgift på drivstoff

70

Veibruksavgift på bensin

-

500

500

71

Veibruksavgift på autodiesel

-

800

800

72

Veibruksavgift på naturgass og LPG

-

-2

-2

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Avgift på elektrisk kraft

-

100

100

5542

Avgift på mineralolje mv.

70

Grunnavgift på mineralolje mv.

-

200

200

71

Avgift på smøreolje mv.

-

1

1

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift

-

761

761

71

Svovelavgift

-

-2

-2

5547

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

70

Trikloreten (TRI)

-

-1

-1

71

Tetrakloreten (PER)

-

-1

-1

5548

Miljøavgift på visse klimagasser

70

Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK)

-

-160

-160

5549

Avgift på utslipp av NOX

70

Avgift på utslipp av NOX

-

7

7

5551

Avgifter knyttet til mineralvirksomhet

70

Avgift knyttet til andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum

-

0

0

71

Årsavgift knyttet til mineraler

-

2

2

5555

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

70

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

-

-320

-320

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

70

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

-

-270

-270

5557

Avgift på sukker mv.

70

Avgift på sukker mv.

-

-20

-20

5559

Avgift på drikkevareemballasje

71

Miljøavgift på kartong

-

14

14

72

Miljøavgift på plast

-

3

3

73

Miljøavgift på metall

-

-1

-1

74

Miljøavgift på glass

-

14

14

5561

Flypassasjeravgift

70

Flypassasjeravgift

-

95

95

5565

Dokumentavgift

70

Dokumentavgift

-

50

50

5571

Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdepartementet

70

Petroleumstilsynet – sektoravgift1

-

-5

-5

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

74

Tilsynsavgift

-4

-

-4

5574

Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet

71

Avgifter immaterielle rettigheter2

-

-10

-10

72

Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur2

-

-2

-2

5576

Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet

72

Jeger- og fellingsavgifter

101

-

101

5577

Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet

74

Sektoravgifter Kystverket3

-

9

9

75

Sektoravgifter Nasjonal kommunikasjonsmyndighet3

-

3

3

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

71

Jeger- og fellingsavgifter

-91

-

-91

72

Fiskeravgifter4

-

2

2

73

Påslag på nettariffen til Klima- og energifondet

670

-

670

5582

Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet

72

Påslag på nettariffen til Klima- og energifondet

-670

-

-670

5584

Andre avgifter

70

Etterslep, netto tilbakebetaling av utgåtte avgifter

-

-1

-1

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift

-

-213

-213

72

Arbeidsgiveravgift

-

595

595

Sum

9

33 867

33 876

Herav skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

9

8 770

8 779

1 Jf. Prop. 19 S (2018–2019) Endringar i statsbudsjettet 2018 under Arbeids- og sosialdepartementet

2 Jf. Prop. 24 S (2018–2019) Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet.

3 Jf. Prop. 17 S (2018–2019) Endringar i statsbudsjettet 2018 under Samferdselsdepartementet.

4 Jf. Prop. 22 S (2018–2019) Endringer i statsbudsjettet 2018 under Klima- og miljødepartementet.

Kilde: Finansdepartementet

2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.