Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, lederen Anniken Huitfeldt, Martin Kolberg, Marianne Marthinsen, Leif Audun Sande og Jonas Gahr Støre, fra Høyre, Hårek Elvenes, Trond Helleland, Ingjerd Schou og Michael Tetzschner, fra Fremskrittspartiet, Per-Willy Amundsen, Hans Andreas Limi og Christian Tybring-Gjedde, fra Senterpartiet, Liv Signe Navarsete, fra Sosialistisk Venstreparti, Audun Lysbakken, fra Venstre, Abid Q. Raja, og fra Kristelig Folkeparti, Knut Arild Hareide, viser til proposisjonen, der det foreslås en lov om gjennomføring i norsk lov av en overgangsperiode i forbindelse med at Storbritannia trer ut av EU. Komiteen viser til at det også i proposisjonen foreslås at Stortinget samtykker i at det på Norges vegne kan avgis en erklæring i noteform til Storbritannia om at Norge aksepterer overgangsperioden for Norges avtaler med EU, tilsvarende den som er forhandlet frem mellom EU27 og Storbritannia. Komiteen legger til grunn at den foreslåtte fremgangsmåte innebærer en ren videreføring av det materielle innhold i avtaleforholdet til Storbritannia så lenge det er forlenget.

Komiteen viser til at Storbritannias uttreden av EU berører et betydelig antall folkerettslige avtaler. For Norges del omfatter dette blant annet EØS-avtalen, Schengen-samarbeidet, fiskeriavtaler og en rekke bilaterale avtaler og EFTA-avtaler Norge har inngått med EU, samt en rekke multilaterale avtaler hvor Storbritannia hittil har vært bundet i kraft av å være EU-medlem, og som berører vitale interesser for borgere, næringsliv og statenes samarbeid. Komiteen er tilfreds med de praktiske tilpasninger som kan gjøre samkvemmet mellom statene enklest mulig. Komiteen vil uttrykke tilfredshet med proposisjonen, men vil peke på den grunnleggende usikkerhet Brexit har utløst, med mange uoversiktlige skadevirkninger for mange stater, herunder Norge.