Uttalelse fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Representantforslaget har vært forelagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet til uttalelse, jf. presidentskapets brev til departementet av 28. mars 2019.

Etter først å ha gjort rede for bakgrunnen for karanteneloven, viser kommunal- og moderniseringsministeren i sin uttalelse av 25. april 2019 til at Karantenenemnda i sine årsmeldinger for 2017 og 2018 har bedt departementet om klargjøring av regelverket og foreta en eventuell lovrevisjon. Karantenenemnda mener blant annet at informasjonsplikten knyttet til vurdering av brudd på karanteneloven, eller brudd på vedtak truffet av nemnda, ikke er tilstrekkelig klargjort i loven og forarbeidene til loven.

Videre viser statsråden til at det i Prop. 1 S (2018–2019) fremgår at departementet vil følge opp anbefalingen fra Karantenenemnda om å se nærmere på godtgjørelsesreglene, og gir uttrykk for at det i den forbindelse er naturlig at statsråden også ser nærmere på innspillene fra nemnda som er gitt i årsmeldingen for 2018, hvor de ber om en vurdering av sanksjonsreglene.

Avslutningsvis viser statsråden til at det har vært bred politisk enighet om karanteneloven og begrunnelsen for loven, og at den ble vedtatt av et enstemmig Storting. Eventuelle endringer i karanteneloven og omfanget av en lovrevisjon må ifølge statsråden vurderes nærmere. Eventuelle lovendringer vil bli fremmet av departementet overfor Stortinget på vanlig måte.