Stortinget - Møte mandag den 11. juni 2001 kl. 10

Dato: 11.06.2001

Sak nr. 11

Forslag frå stortingsrepresentant Jan Simonsen på vegne av Framstegspartiet og representanten Jørn L. Stang oversendt fra Odelstingets møte 29. mai 2001 (Jf. Innst. O. nr. 103):
«Stortinget ber Regjeringen lokalisere den nye domstoladministrasjonen til Oslo.»

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 3623)

Votering i sak nr. 11

Presidenten: Det blir votert over forslaget fra Jan Simonsen på vegne av Fremskrittspartiet og representanten Jørn L. Stang oversendt fra Odelstingets møte 29. mai 2001:

«Stortinget ber Regjeringen lokalisere den nye domstoladministrasjonen til Oslo.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet og representanten Jørn L. Stang ble med 87 mot 16 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.11.22)