Stortinget - Møte onsdag den 28. mai 2003 kl. 10

Dato: 28.05.2003

Formalia

Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Ingvar Lars Helle

President: Ærede medrepresentanter!

Tidligere stortingsrepresentant Ingvar Lars Helle døde 14. mai, 70 år gammel.

Helle var stortingsrepresentant for Venstre og Rogaland fra 1969 til 1973. Det siste året meldte han seg over i Det Nye Folkepartiet, hvor han var partiformann i perioden 1978-80. Ingvar Helle satt også i bystyret for Venstre i Stavanger og var senere Det Nye Folkepartiets gruppeleder i Rogaland fylkesting. Han kom senere tilbake til sitt gamle parti, og ble for seks år siden tildelt æresmedlemskap i Rogaland Venstre.

På Stortinget var Helle først nestleder i justiskomiteen, deretter sekretær i samferdselskomiteen. Han ble også valgt til Norges delegat til FNs hovedforsamling. Som stortingsrepresentant kjempet Ingvar Helle for å utjevne sosiale ulikheter mellom grupper i det norske samfunn og mellom de enkelte nasjoner. Han arbeidet utrettelig for å legge forholdene best mulig til rette for innvandrere, og han arbeidet målrettet for full likestilling mellom alle grupper i samfunnet. Han hadde en utpreget sosial rettferdighetssans, noe som kom til uttrykk i hans arbeid som stortingsrepresentant og lokalpolitiker.

Ingvar Helle ble født i Larvik, men flyttet til Rogaland som 14-åring, til daværende Hetland kommune, hvor faren var skoleinspektør. Han kom selv også til å være i skoleverket i flere år, først som lektor ved Stavanger Handelsgymnasium og senere som rektor ved Stavanger Handelsskole. Han var utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og hadde dessuten flere studieopphold i utlandet.

Helle engasjerte seg etter hvert også i næringslivet, bl.a. som direktør i Statoil. Han hadde også flere internasjonale oppdrag for selskapet. Han hadde hele livet en uvanlig stor arbeidskapasitet. I tillegg til full direktørstilling i Statoil tok han i 1992 juridisk embetseksamen på to og et halvt år, halvparten av normert studietid. Han var da 59 år gammel.

Frem til 1997 virket Helle som direktør og spesialrådgiver for Statoil, bl.a. i Thailand og Venezuela. Fra 1997 var han advokat i firmaet Helle, Torall, Berven og Brygfjeld. Han engasjerte seg spesielt i erstatningssaker for arbeidere i Nordsjøen. Lenge etter at sykdommen hadde begynt å svekke ham fysisk, prosederte han store og viktige saker med hell. Til tross for sviktende helse virket han som advokat helt frem til årsskiftet 2001/2002.

Ingvar Helle hadde tre sønner sammen med kona Ellen Synnøve. Han vil bli husket av alle dem som samarbeidet med ham på Stortinget.

Vi lyser fred over Ingvar Helles minne.

Representantene påhørte stående presidentens minnetale.

Presidenten: Representanten Anne Helen Rui og den møtende vararepresentant Per Steinar Osmundnes, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Valg av settepresident

Presidenten: Presidenten vil foreslå at det velges en settepresident for Stortingets møte i dag – og anser det som vedtatt.

Presidenten ber om forslag på settepresident.

Oddvard Nilsen (H): Jeg foreslår Øyvind Halleraker.

Presidenten: Øyvind Halleraker er foreslått som settepresident. – Andre forslag foreligger ikke, og Øyvind Halleraker anses enstemmig valgt som settepresident for dagens møte.

Representanten Per Sandberg vil fremsette et privat forslag.

Per Sandberg (FrP): På vegne av representantene Vidar Andersen, Øyvind Korsberg, Torbjørn Andersen og meg selv vil jeg fremme forslag om tiltak for å bedre infrastrukturen innen drikkevannsforsyning og avløp.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten foreslå at formiddagsmøtet – om nødvendig – fortsetter utover den reglementsmessige tid kl. 15 til dagens kart er ferdigbehandlet.

Ingen innvendinger er kommet mot presidentens forslag, og det anses vedtatt.