Stortinget - Møte tirsdag den 15. desember 2009 kl. 10

Dato: 15.12.2009

Sak nr. 16 [21:28:30]

Stortingets vedtak til lov om endringar i lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter (unntak frå patentvernet for utprøvingar av legemiddel) (Lovvedtak 25 (2009–2010), jf. Innst. 50 L (2009–2010) og Prop. 27 L (2009–2010))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 1380)

Samlet votering i sakene nr. 12-24, se sak 24 for votering.