Stortinget - Møte tirsdag den 1. juni 2010 kl. 10

Dato: 01.06.2010

Dokument: (Lovvedtak 48 (2009–2010), jf. Innst. 241 L (2009–2010) og Prop. 75 L (2009–2010))

Sak nr. 3 [12:13:26]

Stortingets vedtak til lov om endringer i naturmangfoldloven, viltloven mv. (nødverge, bruk av åte)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 3584)

Votering i sak nr. 3

Presidenten: Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.