Stortinget - Møte tirsdag den 5. mars 2019

Dato: 05.03.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Referatsaker

Sak nr. 12 [18:51:40]

Referat

 • 1. (176) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om register over reelle rettighetshavere (Lovvedtak 38 (2018–2019))

  • 2. lov om tilskudd til visse private virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning (Lovvedtak 41 (2018–2019))

  • 3. lov om endring i inndelingslova (Lovvedtak 37 (2018–2019))

  • – er sanksjonert under 1. mars 2019.

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (177) Endringer i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet (som følge av IA-avtalen 2019–2022) (Prop. 48 S (2018–2019))

 • 3. (178) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Arild Grande, Eigil Knutsen og Lise Christoffersen om behovet for nye unntaksbestemmelser og vedtaksrutiner når det gjelder varighetsbegrensningen i arbeidsavklaringsperioden (folketrygdloven § 11-12 annet og tredje ledd) (Dokument 8:85 S (2018–2019))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 4. (179) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Arne Nævra, Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski og Lars Haltbrekken om mer effektiv bruk av strøm (Dokument 8:82 S (2018–2019))

 • 5. (180) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Lars Haltbrekken, Solfrid Lerbrekk, Petter Eide, Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås og Sheida Sangtarash om å stanse planene om sjødeponi i Repparfjorden og Førdefjorden (Dokument 8:83 S (2018–2019))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 6. (181) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Henriksen, Jonas Gahr Støre, Anette Trettebergstuen, Trond Giske, Elise Bjørnebekk-Waagen og Runar Sjåstad om en kvalitetsreform for det kommunale barnevernet (Dokument 8:84 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 7. (182) Muligheter for alle. Fordeling og sosial bærekraft (Meld. St. 13 (2018–2019))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 8. (183) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Cecilie Myrseth, Nils Kristen Sandtrøen, Kirsti Leirtrø, Øystein Langholm Hansen og Terje Aasland om å beholde dagens oppgaver og regionale struktur i Veterinærinstituttet (Dokument 8:86 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 9. (184) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Torgeir Knag Fylkesnes, Karin Andersen og Audun Lysbakken om å komme ut av fraværsgrensens dødvinkel (Dokument 8:81 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes utdannings- og forskningskomiteen.

 • 10. (185) Lov om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU og samtykke til å avgi en erklæring om at Norge aksepterer en overgangsperiode for Norges avtaler med EU (Prop. 47 LS (2018–2019))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? Det ser ikke slik ut. – Møtet er hevet.