EU/EØS-nytt - 11. mars 2020

Bærekraftige investeringer: detaljerte kriterier lagt fram | Planer for EUs Afrika-strategi | Er det behov for å endre vanndirektivet? | Personvern: hva er et informert og frivillig samtykke? | Ny likestillingsstrategi for 2020-2025

Bærekraftige investeringer: detaljerte kriterier lagt fram

Et klassifiseringssystem (taksonomi) for hva som skal defineres som bærekraftig økonomisk aktivitet er viktig når EU skal tiltrekke seg nødvendige investeringer til det grønne skiftet. Denne uken la en ekspertgruppe fram sitt endelige forslag, hvor blant annet atomkraft, gasskraft og avfallsforbrenning ikke defineres som bærekraftig. På flere områder ventes det diskusjon, blant annet klassifiseringen av bioenergi og skogforvaltning. Med utgangspunkt i ekspertgruppens forslag skal Europakommisjonen i løpet av året vedta en første juridisk bindende liste.

Planer for EUs Afrika-strategi

Europakommisjonen har for første gang presentert konkrete planer for EUs kommende Afrika-strategi. Dokumentet skal danne grunnlag for drøftelser med afrikanske partnere med mål om å nå frem til en felles strategi, som skal godkjennes på toppmøtet mellom EU og Den Afrikanske Union i oktober 2020. Den nye strategien skal bygges på fem kjerneområder: grønn omstilling, digital omstilling, bærekraftig vekst og sysselsetting, fred og sikkerhet, samt migrasjon og mobilitet.

Er det behov for å endre vanndirektivet?

Europakommisjonen har gjennomført en evaluering av vanndirektivet, og konkluderer med at direktivet i all hovedsak lever opp til formålet. EUs miljøvernministre diskuterte evalueringen på sitt møte forrige uke, men konkluderte ikke. Det var på forhånd ventet at de ville støttet opp om at det ikke er behov for en revisjon. Den svenske regjeringen mener det er for tidlig å konkludere, og er bekymret for at direktivet skal hindre den omstillingen som kreves for å møte klimaendringene. De samme innvendingene kommer også fra BusinessEurope og enkelte gruve- og vannkraftselskaper. Disse går inn for en revisjon av direktivet.

Personvern: hva er et informert og frivillig samtykke?

I en nylig avgitt uttalelse, presiserer EUs generaladvokat innholdet i begrepet «samtykke» i personvernforordningen (GDPR) og det tidligere personverndirektivet i en sak som dreier seg om behandling av personopplysninger ved inngåelse av en kontrakt for levering av telekommunikasjonstjenester. Et samtykke er ikke å anse som tilstrekkelig frivillig og informert i kontrakter hvor lagring av identitetsopplysninger er angitt som standardregulering, og hvor den potensielle kunden aktivt må nekte lagring av vedkommendes identitetsopplysninger.

Ny likestillingsstrategi for 2020-2025

Kommisjonen har lagt frem sin likestillingsstrategi for de neste fem årene, og vil blant annet blåse liv i et forslag fra 2012 om kvotering av kvinnelige styremedlemmer. Kommisjonen legger press på medlemslandene for å få de til å ratifisere Europarådets Istanbul-konvensjon for å forebygge og bekjempe vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.

Rapporter, artikler, nettsider og andre tips

Bakgrunnsinformasjon til møtet i Europautvalget 12. mars 2020 – utarbeidet av Stortingets faggruppe for EU/EØS-informasjon, om sakene på dagsordenen og andre aktuelle EU/EØS-saker. Blant annet: situasjonen i Hellas, fjerde jernbanepakke, deltakelse i EU-programmer, Brexit og det fremtidige forholdet til Storbritannia, EØS-midlene og Polen/Ungarn, og forslag til ny klimalov.

COVID-19 : temaside – fra EU-byrået European Centre for Disease Prevention and Control.

ESAs resultattavle – oversikt over gjennomføringen av direktiver og forordninger i Norge, Island og Liechtenstein.

Resolution of the Senate of the Republic of Poland of 27 February 2020 in defence of impartiality of judges and independence of the judiciary – Det polske senatets resolusjon til forsvar for det polske rettsvesens uavhengighet.

EU announces ‘Clean Hydrogen Alliance’ for launch in the summer – artikkel i Euractiv om hydrogen-initiativet i EUs nye industristrategi som ble lagt fram i går.

Notits om EUs 5G meddelese og 5G værktøjskasse – kort notat fra det danske Forsvarsministeriet til Folketingets Europaudvalg.

Navigating the European landscape after Brexit : new alliances and European choices for the next decades – NUPI-seminar 13. mars, hvor den franske europaministeren, Amélie de Montchalin, snakker om Europa etter brexit. Seminaret strømmes.

Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion : Retning og tiltag for de næste ti års klimaindsats i Danmark – rapport fra det danske Klimarådet.


Stortingsbiblioteket overvåker norske og internasjonale nyhetskilder, tidsskrifter og nettsider. Formålet er å fange opp nye politiske initiativ, behandlingen av sentrale saker i de nordiske landene, bakgrunn om saker i media og annen relevant informasjon for EU/EØS-arbeidet i Stortinget.

Nyhetsbrevet er rettet mot stortingsrepresentanter og ansatte, men eksterne kan også abonnere. Følgende har bidratt i denne utgaven: Jeannette Berseth og Erik Eriksen (stortingsbiblioteket) og Tone Kristin Aursland (utredningsseksjonen).

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth