Stortinget.no

logo
Hopp til innhald
Til framsida

Utvalg oppnevnt av Stortinget

Se oversikt over fungerende utvalg oppnevnt av Stortinget.

Utvalget som skal se på Grunnloven § 25 og 26

Presidentskapet oppnevnte 15. juni 2023 et utvalg som skal utrede Grunnloven §§ 25 og 26 mv.

Bakgrunnen for at presidentskapet oppnevnte utvalget er flertallsmerknader i Innst. 410 S (2021–2022).

Utvalgsmedlemmer

 • Ine Eriksen Søreide (H), leder
 • Eivind Vad Petersson (A), statssekretær UD
 • Audun Lysbakken (SV)
 • Åsne Julsrud, dommer, Oslo tingrett
 • Siri Gloppen, professor i statsvitenskap ved UiB

Utvalgets mandat

«Det følger av Grunnloven §§ 3, 25 og 26 at den utøvende makt er lagt til Kongen, herunder den militære kommandomyndigheten og forsvaret av landet. Disse omtales gjerne som kongelige prerogativer. Med utgangspunkt i Innst. 410 S (2021–2022) og grunnlovsforslaget i Dokument 12:27 (2019–2020), skal utvalget utarbeide forslag til hvordan ordlyden i Grunnloven §§ 25 om forsvarsmakten og 26 om utenriksstyret bør moderniseres for bedre å gi uttrykk for gjeldende rett.

Utvalget er ikke bundet av tidligere fremsatte grunnlovsforslag, og kan utarbeide nye forslag til endringer i Grunnlov, lov og/eller annet relevant reglement.
 
Utvalget skal på den bakgrunn:
 
a) vurdere en eventuell kodifisering av dagens ordning med konsultasjoner mellom regjeringen og Stortinget eller dets organer før beslutninger fattes om militære utenlandsoperasjoner eller andre viktige utenrikspolitiske spørsmål
b) vurdere om en eventuell formalisering av dagens konsultasjonspraksis bør skje i Grunnlov, lov eller i andre reglementer som Stortingets forretningsorden eller regjeringsinstruksen
c) beskrive hva slike konsultasjoner innebærer, samt innslagspunktet og det saklige virkeområdet for konsultasjonene
d) vurdere rettslige og praktiske sider knyttet til gjennomføring av konsultasjoner mellom regjeringen og Stortinget eller dets organer
e) redegjøre for hvilke organer som frem til nå har vært konsultert, hvordan konsultasjoner har skjedd i tidskritiske situasjoner og hvordan hensynet til beskyttelse av sensitiv informasjon har vært ivaretatt
f) vurdere om Grunnloven § 25 første ledd bør endres for å sikre at Grunnloven på en klar og forutsigbar måte regulerer den type kommandooverføring som er aktuell i dag
g) redegjøre for hvilket innhold Grunnloven § 25 andre ledd har i dag, og vurdere om bestemmelsen bør endres for å synliggjøre en eventuell terskel for når stortingsvedtak om utenlandsoppdrag er nødvendig.
 
Utvalget skal også vurdere om Stortingets eksterne organer som ledd i sin kontrollvirksomhet skal gis tilgang til referater fra konsultasjoner i Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen.
 
Utvalget kan innhente ekstern fagkompetanse som ledd i arbeidet.»
 

Utvalget til å gjennomgå Stortingets regler om dokumentinnsyn

15. juni 2023 vedtok Stortinget et forslag fra Stortingets presidentskap om å oppnevne et utvalg til å gjennomgå Stortingets regler om dokumentinnsyn.

Les presidentskapets innstilling, Innst. 476 S (2022–2023)

Utvalgsmedlemmer

 • Svein Roald Hansen, leder (A)
 • Olve Grotle (H)
 • Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)
 • Solveig Horne (FrP)
 • Akhtar Chaudhry (SV)
 • Kristine Foss, jurist i Norsk Presseforbund
 • Gard Oterholm, journalist i Dagens Næringsliv
 • Øyvind Andersen, spesialrådgiver i Stortingets administrasjon
 • Maria Bakke, assisterende avdelingssjef Sivilombudet

Utvalgets mandat

«Det nedsettes et utvalg til å utrede reglene om dokumentoffentlighet i Stortinget, med følgende mandat:

Utvalget skal foreta en helhetlig gjennomgang av Stortingets regler om dokumentinnsyn. Det skal tas utgangspunkt i de alminnelige reglene om dokumentoffentlighet i lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), men utvalget skal vurdere behovet for presiseringer og unntak fra bestemmelsene i loven, særlig i lys av Stortingets konstitusjonelle rolle, virksomhet og organisering.

Utvalget skal vurdere hvordan saksbehandlingen i innsynssaker bør innrettes, herunder hvilket organ som skal behandle klager på avslag på innsyn i Stortingets dokumenter. Dersom det foreslås opprettet et nytt organ, skal det vurderes hvordan et slikt organ bør organiseres.

Utvalget kan også vurdere forholdet mellom de alminnelige reglene om innsyn i Stortingets dokumenter og bestemmelser om innsyn og offentlighet i Grunnloven, Stortingets forretningsorden og regler fastsatt ved særskilt vedtak i Stortinget.

Utvalget bes vurdere om regler om innsyn i Stortingets dokumenter bør fastsettes i lov. I så fall bes utvalget utarbeide forslag til lovbestemmelser om dette og vurdere om disse bør inkorporeres i offentleglova eller fremgå av en egen lov om innsyn i Stortingets dokumenter.

Utvalget gis frist til 1. oktober 2024.»

Sist oppdatert: 07.03.2024 15:58
: