Statsstøtte og Covid-19: EU åpner for nye tiltak

EU-landene får mulighet til å gi støtte for å dekke en del av de faste utgiftene til virksomheter som opplever en betydelig nedgang i omsetningen på grunn av pandemien. Dette er en av de nye mulighetene som Europakommisjonen presenterer i endringene til de midlertidige rammebestemmelsene som tillater ekstraordinær statsstøtte i forbindelse med Covid-19. Det innføres også nye muligheter for at staten kan gå ut av rekapitaliserte virksomheter og samtidig bevare sine opprinnelige aksjeposter i disse virksomhetene. I tillegg forlenges varigheten av de midlertidige bestemmelsene.

Europakommisjonen kunngjorde 13. oktober endringer i de midlertidige rammebestemmelsene for statlige tiltak til støtte for økonomien i forbindelse med koronautbruddet. De opprinnelige rammebestemmelsene ble vedtatt 19. mars i år. I tillegg til de støttetiltakene som er tilgjengelig via de eksisterende statsstøttereglene, ble det da åpnet for at landene kan gi ytterligere støtte, og på den måten sikre at tilstrekkelig likviditet forblir tilgjengelig for alle typer virksomheter. Målet er å bevare kontinuiteten i økonomisk aktivitet under og etter Covid-19-utbruddet. EFTAs overvåkingsorgan ESA benytter de samme vilkårene som Kommisjonen når de vurderer om støttetiltak i forbindelse med koronautbruddet er i samsvar med statsstøtteregelverket. For mer informasjon om vedtaket i mars, se EU/EØS-nytt 23. mars 2020.

Endringene 13. oktober innfører et nytt tiltak som gjør det mulig for medlemslandene å støtte virksomheter som på grunn av koronautbruddet står overfor en nedgang i omsetningen på minst 30 prosent i den støtteberettigede perioden, sammenlignet med samme periode i 2019. Støtten vil bidra til å dekke en del av mottakerens faste kostnader som ikke dekkes av inntektene, opp til et maksimalt beløp på 3 millioner euro per virksomhet. Formålet er å gi mer målrettet hjelp til de virksomhetene som beviselig trenger det, og gi dem et solid grunnlag for å komme tilbake i aktivitet.

Kommisjonen har også gjort endringer i vilkårene for offentlige rekapitaliseringstiltak under koronakrisen, særlig knyttet til selskaper som staten hadde eierandeler i før krisen. Dette gir staten mulighet til å «udtræde af de berørte virksomheder gennem en uafhængig værdiansættelse og samtidig bevare sin oprindelige aktiepost, alt imens beskyttelsesforanstaltningerne for at bevare en effektiv konkurrence i det indre marked bevares», står det i pressemeldingen.

Det midlertidige rammeverket er endret tre ganger tidligere. Det skulle opprinnelig vare fram til 31. desember 2020, mens rekapitaliseringstiltakene skulle gjelde fram til 30. juni 2021. Endringene som ble presentert 13. oktober forlenger dagens bestemmelser fram til 30. juni 2021, og 30. september 2021 for rekapitaliseringstiltakene. Også reglene om kortvarige eksportkreditter forlenges fram til 30. juni 2021. Den øvre grensen for støtte på 800 000 euro er ikke endret.

I sommer kom Kommisjonen med en henstilling til medlemslandene om å ikke gi finansiell støtte til virksomheter med forbindelser til skatteparadis. Henstillingen er ment som en veiledning til hvordan man kan gi betingelser for økonomisk støtte som er i tråd med EU-lovgivningen, for på den måten å hindre misbruk av offentlige midler og styrke sikringen mot skattemisbruk i hele EU. Flere land har allerede innført dette i sine koranahjelpepakker, blant dem Danmark. Folketingets Europaudvalg har i høst stilt en rekke spørsmål til regjeringen om hvordan henstillingen skal forstås og om det danske handlingsrommet.

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth


Sist oppdatert: 22.10.2020 10:04