Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

EP: IMCO-komiteen klar med sin holdning til revidert leketøysdirektiv

IMCO-komiteen la den 13. februar frem sin rapport om forslaget til revidert leketøysdirektiv. Rapporten skal stemmes over i neste plenum i Strasbourg. Komiteen slutter seg i hovedsak til Kommisjonens forslag til revisjon av leketøysdirektivet fra 2009, og tilføyer at forbrukere bør ha enkel tilgang til sikkerhetsinformasjon om produkter, for eksempel via en QR-kode, samt at digitale leker med kunstig intelligens må etterleve forpliktelsene i KI-forordningen. For bedre å overholde og håndheve direktivet har Kommisjonen foreslått å gjøre direktivet om til en forordning for å sikre økt harmonisering av regelverket innad i EU/EØS. Rådet har ikke vedtatt sin posisjon enda.

Til tross for at EU-markedet er blant de sikreste i verden, finner farlige leker fortsatt veien til forbrukerne. Ifølge EU Safety Gate var leker den mest varslede produktkategorien, og sto for 23 % av alle varslinger i 2022 og 20 % i 2021. I EUs kjemikaliestrategi fra 2020 kunngjorde Kommisjonen at den ville foreslå endringer i direktiv 2009/48/EF for å sikre at leker ikke inneholder kjemikalier som forårsaker kreft, genmutasjoner eller påvirker det reproduktive eller endokrine systemet. Kommisjonens evaluering av leketøysdirektivet som ble publisert i november 2020 identifiserte en rekke mangler ved direktivet fra 2009, først og fremst når det gjelder farlige kjemikalier, der direktivet ikke har holdt tritt med ny vitenskapelig kunnskap. Parlamentet har også etterlyst bedre håndhevelse av markedsovervåkingsregler og tiltak for økt koordinering av medlemsstatenes overvåkingsaktiviteter, jf. omtale på EPs legislative train. Europakommisjonen fremmet forslag til revidert leketøysdirektiv den 28. juli 2023 (jf. oversikt på Europalov). Rettsakten er merket EØS-relevant fra Kommisjonens side, og erstatter leketøysdirektivet fra 2009, som ble innlemmet i EØS-avtalen i 2012.

 

Sammendrag av innhold

EUs revisjon av leketøydirektivet følger opp evalueringen av leketøysdirektivet fra 2009 og EUs kjemikaliestrategi. Revisjonen har som mål å føre til bedre beskyttelse av barn mot eksponering av kjemikalier og bedre overholdelse og håndheving av direktivet. Leketøydirektivet fastsetter kjemiske og fysiske sikkerhetskrav for leker som skal bringes i omsetning på markedet i EU/EØS. Gjennom Kommisjonens evaluering av direktivet ble det identifisert flere svakheter ved direktivet som kan føre til dårlig beskyttelse av barns helse og sikkerhet, særlig fra kjemikalier i leketøy. I forslag til revidert direktiv foreslås en rekke spesifikke tiltak på kjemikalieområdet, herunder en utvidelse av det generelle forbudet mot stoffer som er kreftfremkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske (CMR) til å inkludere flere stoffer og stoffgrupper som hormonforstyrrende stoffer og stoffer som påvirker immun-, respirasjons-, og nervesystemet. For bedre å overholde og håndheve direktivet, har Kommisjonen valgt å gjøre direktivet om til en forordning for å sikre økt harmonisering av regelverket innad i EU/EØS. Leketøysdirektivet er ett av mange harmoniserte produktregelverk i EU, noe som blant annet betyr at omfattede produkter skal være CE-merket før de markedsføres.

 

IMCO-komiteens holdning

Tirsdag 13. februar godkjente Europaparlamentets komite for forbrukerbeskyttelse og indre marked (IMCO) sin holdning til forslaget til revidert leketøysdirektiv. 37 stemte for forslaget, og ingen var imot eller avholdende. Kommisjonsforslaget svarer på en rekke nye utfordringer, inkludert endringene i kjøpsvaner fra nettbutikker og økt bruk av digital teknologi. Foruten tiltak på kjemikalieområdet foreslås det at produsenter lager digitale «produktpass», som beskriver hvordan leketøyet samsvarer med relevante regler. Dette vil styrke markedsovervåkingen. IMCO-komiteen foreslår videre at forbrukere bør ha enkel tilgang til sikkerhetsinformasjon, for eksempel via en QR-kode. Komiteen oppfordrer Kommisjonen til å veilede SMB-leketøysprodusenter i å utføre sikkerhetsvurderinger og oppfylle kravene.

 

For å forhindre overlapp med eksisterende EU-regler spesifiserer IMCO-komiteen at digitale leker med kunstig intelligens må overholde Artificial Intelligence Act (KI-forordningen), som klassifiserer dem som høyrisiko, og medfører tredjepartsvurderinger, risikovurdering og menneskelig tilsyn. I henhold til EUs rammeverk for digitale produkters og tjenesters robusthet kan internetttilkoblede leker som har sosiale interaktive funksjoner (f.eks. tale eller filming) også kreve en tredjeparts samsvarsvurdering. Leker må også overholde den nylig oppdaterte produktsikkerhetsforordningen (General Product Safety rules), for eksempel når det gjelder nettsalg, ulykkesrapportering og forbrukernes rett til informasjon.

 

Sveriges holdning

I det svenske notatet om forslaget til revidert leketøysdirektiv stiller «Regeringen (…) sig positiv till att regelverket för leksakers säkerhet revideras och uppdateras, bl.a. för att förhindra att barn utsätts för risk att exponeras för skadliga kemikalier. Regeringen anser det viktigt att reglerna om kemikalier utformas i linje med EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet. Regeringen välkomnar förslagets övergripande målsättning att förbättra konsumentskyddet på produkt­säkerhets­området när det gäller leksaker och därigenom bidra till en väl fungerande inre marknad. Vid utformningen av reglerna ska eftersträvas att dessa inte föranleder kostnader för företag eller myndigheter som inte är nödvändiga för att upprätthålla produktsäkerheten.»

 

Veien videre

Utkastet til rapport fra IMCO-komiteen skal stemmes over i førstkommende plenarmøte i Strasbourg. Europaparlamentet som tiltrer etter valget 6.-9. juni 2024 vil følge saken videre. Rådet har ikke vedtatt sin posisjon til forslaget ennå.

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Vilde Høvik Røberg

Sist oppdatert: 20.02.2024 11:04
: