EU/EØS-nytt

Stortingsbibliotekets nyhetsbrev til stortingsrepresentanter og ansatte i Stortinget.

Nyhetsbrevet inneholder et utvalg EU- og EØS-nyheter som kan være relevante for arbeidet i Stortinget. Eksterne kan også abonnere på nyhetsbrevet.

Avgrens utvalget

Viser 10 treff

2021 - Desember

 • Rammene for enklere datadeling vedtatt i EU

  Rådet og Parlamentet har oppnådd en foreløpig enighet om datastyringsforordningen, Data Governance Act (DGA), ett år etter at lovforslaget ble lagt frem. DGA vil danne rammene for en europeisk datastyringsmodell, og innfører mekanismer som skal gjøre det enklere å gjenbruke bestemte kategorier av beskyttede data fra offentlig sektor. Felles europeiske dataområder skal opprettes innenfor blant annet helse, miljø, energi, mobilitet og finans. Forordningen har også som formål å øke tilliten til dataformidlingstjenester og fremme «dataaltruisme» (frivillig deling av data til samfunnets beste). «We are at the beginning of the age of AI and Europe will require more and more data. This agreement should make it easy and safe to tap into the rich data silos spread all over the EU. The data revolution will not wait for Europe. We need to act now if European digital companies want to have a place among the world’s top digital innovators», uttalte Europaparlamentets saksordfører. DGA er det første initiativet som blir vedtatt under rammene av EUs overordnede datastrategi. I februar neste år skal Kommisjonen etter planen legge fram Data Act, og forslaget til et europeisk helsedataområde er ventet i juni.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 9. desember 2021
  (09.12.2021)

2021 - Oktober

 • Status for EUs lovarbeid om genredigering

  Europakommisjonen har nylig gjennomført en første innledende høring om lovgivning for planter som produseres ved hjelp av visse nye genomteknikker (NGT). Dette er teknikker som kan endre en organismes genetiske materiale, og som har fremkommet eller er utviklet etter at EUs GMO-direktiv ble vedtatt i 2001. I første omgang gjelder det lovgivning for planter, og kun teknikkene mutagenese og cisgenese. Lovgivning for dyr og mikroorganismer, samt andre teknikker, vil eventuelt komme på et senere tidspunkt. Hensyn til bruk av NTG i legemidler vil bli behandlet i Kommisjonens varslede revisjon av legemiddellovgivningen. I høringen om planter kom det inn 70 000 høringssvar. Det vil bli gjennomført nye høringer i 2022, og et endelig lovforslag er ventet i 2023.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 28. oktober 2021
  (28.10.2021)

2021 - Mai

 • Genredigering: Kommisjonen vil ha nytt regelverk

  Europakommisjonen mener dagens GMO-regelverk ikke er formålstjenlig. Det er behov for ny politikk og endret regelverk for de nye formene for genteknologi, ofte kalt genredigering. Det kommer fram av en studie som ble lagt fram forrige uke. Bakgrunnen for den nye studien er EU-domstolens avgjørelse i juli 2018 om at nye former for genteknologi skal reguleres gjennom dagens strenge GMO-regelverk. Dommen var ikke i samsvar med hvordan regelverket ble tolket i flere EU-land, og Rådet ba derfor Kommisjonen om å avklare handlingsrommet. Kommisjonens studie vil bli fulgt opp av en åpen høring. Saken står også på dagsorden når EUs landbruksministre møtes i slutten av mai.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 6. mai 2021
  (06.05.2021)
 • Helserisiko ved bruk av e-sigaretter

  EUs vitenskapskomité for helse, miljø og nye risikoer (SCHEER) har publisert sin sluttrapport om helserisiko knyttet til e-sigaretter, og konkluderer med at den i stor grad er «moderat». Komiteen mener det er svake bevis for argumentet om at e-sigaretter er et effektiv hjelpemiddel for å få røykere til å slutte, og at det finnes moderate bevis for at e-sigaretter er en inngangsport til røyking for unge mennesker. Ifølge komiteen er det behov for mer forskning knyttet til langsiktige helseeffekter. Komiteen kritiseres for hvilke studier som er inkludert i rapporten, og for at funnene bryter med annen forskning på området. Kommisjonen skal i løpet av 2021 legge fram et forslag for å revidere tobakksdirektivet, hvor det blant annet vil bli vurdert om e-sigaretter skal behandles på samme måte som tradisjonelle sigaretter. Dagens tobakksdirektiv, fra 2014, er ikke tatt inn i EØS-avtalen. Folkehelseinstituttet skal innen sommeren legge fram en første delrapport om helserisiko ved bruk av e-sigaretter.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 6. mai 2021
  (06.05.2021)

2021 - April

 • EU-landene enige om regler for felles vurdering av nye legemidler

  Etter tre år med forhandlinger har EU-landene blitt enige om et rammeverk for felles medisinsk vurdering av nye legemidler og medisinsk utstyr på EU-nivå. Forhandlingene med Europaparlamentet om et endelig vedtak kan bli vanskelig, da det er uenighet på flere områder. Det gjelder blant annet hvor stort flertall som skal kreves ved beslutninger, og i hvor stor grad det skal være obligatorisk for landene å bruke vurderingene nasjonalt. Regjeringen mener en europeisk løsning er nyttig for et lite land som Norge, og at det vil bidra til å sikre tilgang til legemidler.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 15. april 2021
  (15.04.2021)

2021 - Februar

 • EU-beredskapsplan mot nye virusvarianter

  Europakommisjonens beredskapsplan «HERA Incubator» skal samle ressurser fra forskning, virksomheter og offentlige myndigheter for å gjøre Europa bedre rustet til å møte nye virusvarianter. Målet er å styrke identifiseringen av mutasjoner, fremskynde godkjenningen av vaksiner mot nye virusvarianter, og øke produksjonen av vaksiner. Kommisjonen vurderer også å endre legemiddellovgivningen for å innføre en prosedyre for nødgodkjenning av vaksiner på EU-nivå, med delt ansvar mellom medlemslandene. EUs statsledere skal diskutere planen på toppmøtet 25.-26. februar. EUs helsesikkerhetskomite har vedtatt en felles liste med godkjente covid19-hurtigtester som skal gjensidig anerkjennes av deltakerlandene. Arbeidstakerorganisasjon etterlyser mer demokratisk kontroll over vaksineringsprosessen.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 24. februar 2021
  (24.02.2021)
 • Handlingsplan for synergi mellom sivil-, rom- og forsvarsindustri

  Bakgrunnen for Europakommisjonens handlingsplan er at EU-finansiering nå for første gang gir mulighet for å sikre sterk synergi mellom forsvarsteknologi, romteknologi og sivil teknologi. Det europeiske forsvarsfondet er sentralt, og da i samarbeid med andre EU-program, som Horisont Europa, Digital Europe, EUs romprogram, Det indre sikkerhetsfondet og Connecting Europe Facility. Handlingsplanen lanserer tre flaggskip-prosjekter: droneteknologi, rombasert sikker kommunikasjon og Space Traffic Management (STM). I handlingsplanen understrekes det at europeiske standarder på disse områdene er politisk og strategisk viktig. Teknologisk suverenitet er et ord som går igjen i handlingsplanen. Det skal opprettes et EU Observatory of Critical Technologies, og disruptive teknologier, som kunstig intelligens, står sentralt.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 24. februar 2021
  (24.02.2021)
 • Europeiske løsninger for å håndtere en aldrende befolkning

  Europakommisjonen har publisert en grønnbok om aldring. Formålet er å starte en politisk debatt om hvordan man skal foregripe og reagere på utfordringer knyttet til en aldrende befolkning i EU. Den dekker tema som aktiv alderdom, utdanning, helsevesen, langtidspleie, pensjonssystemet, arbeidsliv og regionale forskjeller. Kommisjonen understreker at kompetansen til å håndtere virkningene av aldring hovedsakelig ligger hos medlemslandene. EUs rolle er å kartlegge sentrale spørsmål og støtte tiltak knyttet til aldring på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 10. februar 2021
  (10.02.2021)

2020 - November

 • Digital suverenitet: nytt forslag om datadeling

  Europakommisjonens forordningsforslag Data Governance Act tar sikte på å skape en sikker infrastruktur for datadeling, et ekte indre marked for deling av ikke-personlige data (industrielle data). Dette skal gjøre det mulig for data å bevege seg fritt innen EU, på tvers av sektorer. Målet er å styrke den digitale suvereniteten på dataområdet, gjennom å etablere en europeisk datahåndteringsmodell som en motvekt til de store plattformselskapene. Det skal bli enklere å få tilgang til sensitive data fra offentlig sektor, som helsedata, samtidig som grunnleggende rettigheter beskyttes. Det innføres også en mekanisme for såkalt «data-altruisme» som skal gjøre det lettere å donere egne data til nytte for samfunnet. Forslaget inneholder regler for nøytrale datatilbydere som skal fungere som et sikkert mellomledd ved datadeling, men ingen krav til datalokalisering (plikt til å lagre og behandle data i EU).
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 26. november 2020
  (26.11.2020)

2020 - September

 • EUs datastrategi: forslag om helsedata i 2021?

  Europakommisjonen planlegger å legge frem lovforslag i 2021 som skal forenkle grensekryssende deling av helsedata. Et direktivforslag om regulering av dataområder er ventet i midten av oktober. EØS EFTA-landene kommenterte datastrategien tidligere i år, og ba Kommisjonen prioritere helsedata.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 23. september 2020
  (23.09.2020)