EU/EØS-nytt

Stortingsbibliotekets nyhetsbrev til stortingsrepresentanter og ansatte i Stortinget.

Nyhetsbrevet inneholder et utvalg EU- og EØS-nyheter som kan være relevante for arbeidet i Stortinget. Eksterne kan også abonnere på nyhetsbrevet.

Avgrens utvalget

Viser 10 treff

2022 - Januar

 • ESA åpner sak mot Norge om tildeling av enerett ved avfallshåndtering

  EFTAs overvåkningsorgan ESA har sendt norske myndigheter et åpningsbrev hvor det konkluderes med at en avtale mellom en eierkommune og et interkommunalt selskap bryter det EØS-rettslige anskaffelsesregelverket. Saken gjelder interkommunale selskapers enerett til å håndtere næringsavfall, og går mange år bakover i tid. I oktober 2015 sendte Norsk Industri en klage til ESA om at flere renovasjonsselskaper i Norge har tildelt interkommunale selskap enerett til å håndtere næringsavfall. De mente at praksisen var konkurransevridende og i strid både med anskaffelsesdirektivet og EØS-avtalens artikkel 36 om fri bevegelse av tjenester. I en rekke av de sakene klagen gjaldt, har ESA ikke funnet brudd på EØS-retten. I saken som gjelder avtalen inngått mellom Midtre Namdal Avfallsselskap interkommunale selskap («MNA») og eierkommunene, har ESA imidlertid konstatert brudd.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 12. januar 2022
  (12.01.2022)

2021 - November

 • Revisjon av EU-reglene for lufttransporttjenester

  Forslag til revisjon av EUs forordning om lufttransporttjenester skulle ha vært lagt fram i 2020, men ble utsatt på grunn av pandemien. Nå er et notat om den planlagte revisjonen på høring i EU. Lufttransport er blant de sektorene som ble hardest rammet av covid-19-krisen, og høringsnotatet tar opp tema som flyselskapenes økonomiske soliditet, krav til eierskap og kontroll, og bestemmelser om forpliktelser til offentlig tjenesteytelse (FOT). Arbeids- og ansettelsesvilkår for kabinansatte, grønn og digital omstilling av sektoren, og regler for nye tjenester, som bruk av droner, er også en del av høringen.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 18. november 2021
  (18.11.2021)
 • Nye ESA-saker i 2020 og 2021

  Blant sakene på årets pakkemøte er det mange som er nye. De gjelder blant annet flere saker knyttet til trygdeforordningen, hvor vi omtaler spesielt en sak om overgangsstønad for enslige foreldre. Covid 19 og norske innreiserestriksjoner har blitt fulgt tett av ESA under pandemien. ESA er også i gang med å se på Norges gjennomføring av tredje energimarkedspakke, og stiller spørsmål om uavhengigheten til Reguleringsmyndigheten for energi (RME). Andre tema er boikott av Wizz Air, pasientrettigheter, spredt eierskap i finans- og forsikringsselskaper, forsvarsanskaffelser, Langskip-prosjektet og håndtering av farlig avfall.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 11. november 2021
  (11.11.2021)
 • «Gjengangere»: et utvalg utestående ESA-saker fra før 2020

  Noen av de sakene som ESA ønsker å diskutere med norske myndigheter går mange år tilbake. Det gjelder blant annet forsinkelser i gjennomføringen av sikkerhetskravene i tunneldirektivet. Et annet eksempel er krav om tilknytning til Norge for å få utdanningsstøtte til studier utenlands. En klage på vedtak om sjødeponi i norske fjorder har resultert i en ESA-gjennomgang av direktivet om gruveavfall. Vi omtaler også en sak om bemanningsbransjen og utsending av ikke-EØS-borgere på midlertidig oppdrag i Norge. Til slutt er det en sak om implementering av personvernforordningen i norsk rett.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 11. november 2021
  (11.11.2021)

2021 - Oktober

 • Norges svar til ESA om rett saksøkt for brudd på EØS-avtalen

  Når kommuner har anvendt rettsregler vedtatt av staten, er det da staten og ikke kommunen som er rett saksøkt? Regjeringen sendte 8. september svar til EFTAs overvåkningsorgan ESA i en sak som omhandler rett saksøkt for brudd på EØS-avtalen. Overvåkningsorganet ba norske myndigheter i sommer om informasjon på dette punktet, med bakgrunn i en dom fra Borgarting lagmannsrett vedrørende erstatningssøksmål for brudd på EØS-avtalen rettet mot Oslo kommune. I lagmannsrettsavgjørelsen fremkommer at tvisteloven ikke eksplisitt regulerer hvilket organ som er rett saksøkt i erstatningssøksmål som er begrunnet i brudd på EØS-avtalen. I og med at kommunen har anvendt rettsregler vedtatt av staten, finner retten imidlertid at det er staten og ikke kommunen som er rett saksøkt i slike tilfeller. Justisdepartementet er av den oppfatning at kravet til effektiv rettsbeskyttelse i EØS-avtalen er oppfylt i norsk rett.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 28. oktober 2021
  (28.10.2021)

2021 - April

 • Nye regler for regionalstøtte er lagt fram

  Kommisjonen publiserte mandag denne uken nye retningslinjer for regionalstøtte etter EUs statsstøtteregelverk. Nytt i retningslinjene som nå er lagt fram er at de gir større rom for å tildele støtte til regionale bedrifter i regioner som tar del i overgangen til et lavutslippssamfunn og det digitale skiftet. Retningslinjene regulerer nasjonale regionalstøttekart, noe som betyr at det norske kartet nå må justeres ut fra de nye retningslinjene og deretter godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan ESA. Viktig for Norge er at kartene legger føringer på ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. De nye støtteordningene vil tre i kraft 1. januar 2022. 
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 23. april 2021
  (23.04.2021)

2021 - Mars

 • Status for diskusjonen om ny batteriforordning

  EU-landene gjennomførte nylig den første diskusjonen om Europakommisjonens forslag til ny batteriforordning. Det er en generell støtte til formålet og innholdet i forslaget, men flere land stiller spørmål ved en fullharmonisering, særlig når det gjelder avfallshåndtering. Landene ønsker større fleksibilitet for å opprettholde velfungerende nasjonale innsamlingsordninger. Det er også bekymring for økte administrative kostnader for batteriprodusenter. Forordningen er det første initiativet under EUs handlingsplan for en sirkulær økonomi og sees på som en modell for arbeid med andre produktområder.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 25. mars 2021
  (25.03.2021)
 • EUs digitale kompass: målene for 2030

  Fullt utbygd 5G, Europas første kvantedatamaskinen og digitalisering av alle sentrale offentlige tjenester, er blant EUs digitale ambisjoner frem mot 2030. Målsetningene skal finansieres med midler fra gjenreisingsinstrumentet (Next Generation EU) og EUs langtidsbudsjett, og en årlig rapport skal vurdere medlemslandenes fremskritt. Strategien omhandler også globale utfordringer og hvordan EU skal håndtere sårbarhet og ressursavhengighet.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 11. mars 2021
  (11.03.2021)

2021 - Februar

 • Europeiske løsninger for å håndtere en aldrende befolkning

  Europakommisjonen har publisert en grønnbok om aldring. Formålet er å starte en politisk debatt om hvordan man skal foregripe og reagere på utfordringer knyttet til en aldrende befolkning i EU. Den dekker tema som aktiv alderdom, utdanning, helsevesen, langtidspleie, pensjonssystemet, arbeidsliv og regionale forskjeller. Kommisjonen understreker at kompetansen til å håndtere virkningene av aldring hovedsakelig ligger hos medlemslandene. EUs rolle er å kartlegge sentrale spørsmål og støtte tiltak knyttet til aldring på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 10. februar 2021
  (10.02.2021)
 • Mer veiledning om sosialt ansvar i offentlige anskaffelser

  Europakommisjonen har publisert en brosjyre med spørsmål og svar om sosialt ansvarlige offentlige anskaffelser. Brosjyren er en del av Kommisjonens initiativ for å fremme sosiale ansvarlige anskaffelser og gir blant annet informasjon om hvordan innkjøpere kan ivareta sosialt ansvar i sine innkjøp. Brosjyren skal følges opp av ytterligere veiledning fra Kommisjonen. Denne veiledningen kan få betydning for en pågående ESA-sak om den norske forskriftsbestemmelsen om adgangen til å reservere kontrakter for ideelle organisasjoner. I Stortingets Europautvalg forrige uke orienterte utenriksministeren om saken. Det er ventet at veiledningen vil foreligge i løpet av året.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 10. februar 2021
  (10.02.2021)