EU/EØS-nytt

Stortingsbibliotekets nyhetsbrev til stortingsrepresentanter og ansatte i Stortinget.

Nyhetsbrevet inneholder et utvalg EU- og EØS-nyheter som kan være relevante for arbeidet i Stortinget. Eksterne kan også abonnere på nyhetsbrevet.

Avgrens utvalget

Viser 10 treff

2021 - Desember

 • EUs havvindstrategi ett år – hva nå?

  Europakommisjonens havvindstrategi ble lagt fram for ett år siden. Regionalt samarbeid og hybridprosjekter, der havvindparker leverer elektrisitet til flere land, er sentralt i strategien. Det samme gjelder forholdet til andre aktiviteter som fiskeri og skipsfart, og at utbyggingen skal skje i tråd med EUs biodiversitetsstrategi. På dagens møte mellom EUs energiministre har Danmark satt spørsmålet om havvindprosjekter og biologisk mangfold på dagsorden. Europaparlamentets industri- energikomite (ITRE) stemte denne uken over sin rapport om havstrategien. Rapporten legger blant annet vekt på behovet for et økt tempo i utbyggingen av havvind, sameksistens med andre aktiviteter og biologisk mangfold. I dag skal North Sea Energy Corporation (NSEC), hvor også Norge er med, undertegne en oppdatert politisk erklæring om samarbeid om havvind i Nordsjøen. Det åpnes for å ta Storbritannia med i samarbeidet igjen. I tillegg omtaler vi en ny samarbeidsavtale mellom Danmark, Belgia og Tyskland om å etablere en forbindelse mellom landene med utgangspunkt i den danske energiøya i Nordsjøen, samt utfallet av konkurransen om en differansekontrakt om utbygging av den danske havvindparken Thor.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 2. desember 2021
  (02.12.2021)

2021 - Oktober

 • EU-lovgivning om dyrevelferd i støpeskjeen

  EU-lovgivningen om dyrevelferd skal revideres. Forslaget skal først legges fram i 2023, men for tiden diskuteres innholdet: Skal lovgivningen omfatte flere dyr – også kjæledyr? Hva med akvakultursektoren? Skal lovgivning for transport og slakting styrkes? Skal det innføres harmoniserte regler for merking av dyrevelferd? Skal de strenge kravene også gjelde importerte produkter? Er det behov for overgangsordninger? På møtet mellom EUs landbruksministre i oktober la Danmark, Sverige og tre andre land fram sine innspill til ny lovgivning. Europakommisjonen gjennomfører for tiden en høring om det kommende regelverket.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 20. oktober 2021
  (20.10.2021)

2021 - September

 • Hva har skjedd i sommer: nye forslag

  Vi omtaler et utvalg sentrale nye forslag som er lagt fram i EU i sommer, og som kan være relevant for arbeidet i Stortinget: EUs klimapakke, nye kriterier i EUs taksonomi, bærekraftig finansiering, hvitvaskingspakken og EUs rettsstatsrapport. Sakene omtales kort, med lenker til videre lesing.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 1. september 2021
  (01.09.2021)

2021 - Juni

 • Ny EU-veiledning om engangsplast

  Den 3. juli i år blir det forbudt å omsette en rekke engangsprodukter i plast. Denne uken la Europakommisjonen fram en veiledning som skal sikre at de nye reglene anvendes riktig og likt i EU. I forrige uke publiserte den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC en rapport som viser at mange av de produktene som erstatter plastproduktene, som papirsugerør eller tallerkener laget av palmeblader, inneholder et høyt nivå av uønskede kjemikalier. EU-direktivet om engangsartikler av plast er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen, men forbudet mot engangsplast trer likevel i kraft i Norge 3. juli. Direktivet omhandler også fiskeredskap av plast, og en gjennomføringsforordning om dette ble lagt fram av Kommisjonen denne uka.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 1. juni 2021
  (01.06.2021)

2021 - Mai

 • Retningslinjer for utvikling av EUs akvakultursektor

  Europakommisjonen la 17. mai fram en visjon for utvikling av akvakultur i EU på en måte som bidrar i EUs grønne giv. Målet er å utvikle en sektor som leverer næringsrik og sunn mat med et lavt miljø- og klimafotavtrykk, som skaper økonomiske muligheter og arbeidsplasser, og blir en global referanse for bærekraft og kvalitet. Samme dag la Kommisjonen også fram en ny strategi for en bærekraftig blå økonomi, hvor det blant annet legges vekt på oppdrett av alger.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 21. mai 2021
  (21.05.2021)

2020 - Mai

 • Strategi for biologisk mangfold og EUs kommende skogstrategi

  Europakommisjonens nye strategi for biologisk mangfold setter mål for å bevare land- og havområder på EU-nivå. EUs urskog og gammelskog skal kartlegges og strengt bevares. Den finske regjeringen er kritisk til Kommisjonens forslag om bevaring av skog. I Europaparlamentet arbeides det for tiden med et innspill til EUs kommende skogstrategi. Svenske og finske EU-parlamentarikere har sentrale roller, og rapporten beskyldes for å ha en «skandinavisk bias».
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 29. mai 2020
  (29.05.2020)
 • «From farm to fork»: en bærekraftig matvarekjede

  Europakommisjonens nye strategi «From farm to fork» skal fremme et rettferdig, sunt og miljøvennlig matvaresystem. Den setter konkrete mål for reduksjon av plantevernmidler, kunstgjødsel og antibiotika innen 2030. Strategien omfatter i tillegg en lang rekke tema, blant annet økologisk produksjon, matmerking, dyrevelferd, forsyningssikkerhet, konkurranseforhold i matvarekjeden, skatteinsentiver og matavfall. I tillegg til landbruket omhandler den også fiskeri og akvakultur. Strategien er ikke juridisk bindende, men setter rammer for lovgivning og retningslinjer som skal legges fram innen 2024.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 29. mai 2020
  (29.05.2020)

2020 - Februar

 • Utvikling av nytt regelverk om fiskerisubsidier i WTO

  Fiskerisubsidier skal diskuteres under WTO-ministermøtet i Kasakhstan i juni. Flere reguleringsforslag har blitt lagt fram, blant annet et revidert forslag fremlagt av flere EU-land, samt et forslag fra Canada. Forhandlingene vil imidlertid ikke bli enkle, grunnet blant annet spørsmål knyttet til hvorvidt utviklingsland skal nyte godt av visse unntak fra forbud mot subsidier. I tillegg må man balansere grunnleggende hensyn som bærekraft og økonomisk utvikling. WTOs håp er å komme frem til en avtale som kan gjenopprette en synkende tillit til organisasjonens arbeid og som kan bevise at organisasjonen gjør sitt for å gjøre verden mer bærekraftig.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 12. februar 2020
  (12.02.2020)
 • Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2020

  Arbeidsprogrammet omtaler viktige EU-saker det kommende året, og regjeringens planer for oppfølgingen av disse. Programmet gir en kort gjennomgang av svært mange saker på en rekke ulike områder. Vi har valgt ut noen saker som er nye sammenlignet med arbeidsprogrammet for 2019.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 12. februar 2020
  (12.02.2020)

2020 - Januar

 • EU-dom med betydning for miljøvurdering av oppdrettsanlegg

  I juli 2019 slo Kammeradvokaten (regjeringsadvokaten) i Danmark fast at alle de 19 danske oppdrettsanleggene har mangler i plasseringstillatelsene. Alle ble kjent ugyldige, bortsett fra de fem tillatelsene som ble gitt før 2008, siden det var først da at habitatdirektivet ble tatt inn i fiskeriloven. En ny avgjørelse i EU-domstolen gjør at regjeringsadvokaten mener at også disse fem må anses som ugyldige, siden det i denne sammenhengen ikke kan legges vekt på virksomhetenes rettsikkerhet eller berettigede forventning.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 22. januar 2020
  (22.01.2020)