Enstemmighet om å trekke Pensjonsfondet ut av kull

Samtlige partier på Stortinget er enige om at Statens pensjonsfond utland (SPU) ikke lenger skal være investert i kullselskaper.

Dette fremgår av merknadene i punkt 2.7.2 i Innst. 290 S (2014–2015).

Ettersom dette er formulert som en merknad, ikke et flertallsforslag, blir det ingen formell votering over teksten. Det er likevel et tydelig signal til regjeringen.

Regjeringen får nå i oppgave å be Norges Bank og Etikkrådet om råd for utarbeidelse av et kriterium for uttrekk fra kullselskaper.

Saken skal etter planen behandles i Stortinget 5. juni.

Se sakssiden for mer informasjon.


Sist oppdatert: 28.05.2015 15:54