Stortingspresident Olemic Thommessen. Foto: Stortinget.

Stortingspresident Olemic Thommessen. Foto: Stortinget.

Økt kostnadsramme for Stortingets byggeprosjekt

En ny grundig gjennomgang viser at Stortingets byggeprosjekt nå er beregnet å ha en ny kostnadsramme på 2,3 mrd. kroner. Hovedårsaken er betydelig økning i kostnader knyttet til prosjektering, noe som har ført til endrings- og tilleggsarbeider utover det som var kjent fra før. 

Presidentskapet ble  i dag, 15. februar, orientert om situasjonen og bakgrunnen for økningen.

Den største enkeltposten i denne kostnadsøkningen er honoraret til prosjekteringsselskapet Multiconsult. Dette øker med 95 mill. kr i forhold til det som lå inne i rammen på 1,8 mrd. kroner.

Den klart viktigste årsaken til kostnadsøkningen er mangler i prosjekteringsarbeidet, som har ført til at betydelige endrings- og tilleggsarbeider er blitt nødvendig. Dette betyr at tegninger og beskrivelser som ligger til grunn for kontrakten med entreprenør er mangelfulle eller ikke gjennomførbare. Dette har vært et vedvarende problem – helt frem til i dag.

Dette er grunnen til at Stortinget har saksøkt Multiconsult med krav om erstatning og prisavslag på 125 millioner kroner. Det vil nå bli vurdert en betydelig økning av kravet i den saken.

Grundig gjennomgang

Utover høsten ble det klart at prosjektet hadde en anstrengt økonomi. En grundig gjennomgang av kalkylen til byggeprosjektet og en ny usikkerhetsanalyse ble gjennomført i januar og februar i år. Den viser altså at sluttsummen for prosjektet kan komme på 2,3 mrd. kroner. Fra før er prosjektet beregnet å koste 1,8 mrd. kroner.

Stortinget som byggherre har ikke kommet med endringer av vesentlig betydning i løpet av byggeperioden.

Stortinget vurderer ulike tiltak for å følge opp den alvorlige situasjonen. Stortinget vil blant annet kreve tilsyn med Multiconsult for å sikre tilstrekkelig kvalitet og forutsigbarhet i deres gjenstående prosjekteringsarbeid. Stortinget vil ytterligere styrke egen prosjektorganisasjon.

Presidentskapet vil nå på bakgrunn av dette fremme en egen innstilling til Stortinget i løpet av mars.

Rapport fra arbeidsgruppe

I juni 2017 nedsatte presidentskapet en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å foreslå hvordan byggeprosjekter på Stortinget bør organiseres i fremtiden. Bakgrunnen var Riksrevisjonens rapport, som ble overlevert Stortinget tidligere i 2017.

Presidentskapet har i dag startet sin behandling av rapporten, som beskriver flere konkrete forslag. Det foreslås blant annet at Stortinget skal benytte Statsbygg som byggherre i større framtidige byggeprosjekter, noe presidentskapet fremhevet ved den foreløpige behandlingen av saken i dag.

Direktøren fratrer

Etter dagens møte i presidentskapet har Stortingets direktør Ida Børresen meddelt at hun har stilt sin stilling til disposisjon, noe presidentskapet tar til etterretning og godtar. Direktøren har tatt ansvar for at presidentskapet ikke tidsnok har fått informasjon om den alvorlige situasjonen for byggeprosjektet.

Les rapporten fra arbeidsgruppen.

Les mer om Stortingets byggeprosjekt.


Sist oppdatert: 23.02.2018 10:33