Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Vedtak uke 49

I uke 49 vedtok Stortinget de overordnede økonomiske rammene for statsbudsjettet, det videre budsjettarbeidet i fagkomiteene må holdes innenfor disse. Det ble også gjort vedtak i flere andre saker.

Klubbe. Foto: Stortinget.

Statsbudsjettet 2024

Stortinget har startet behandlingen av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024.

Finansdebatten ble holdt mandag 4. desember. Her ble de overordnede politiske linjene trukket, og rammene for hva fagkomiteene videre må forholde seg til i sin behandling av de enkelte fagbudsjetter, ble vedtatt. Budsjettbalansen for 2024 er med dette vedtaket avklart.

Behandlingen av fagbudsjettene vil foregå i desember, med siste debatt og vedtak 20. desember, og statsbudsjettet for 2024 vil da i sin helhet være vedtatt.

Rammevedtaket som ble gjort under finansdebatten reflekterer at regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 ble vedtatt med enkelte endringer som følge av forhandlinger og enighet mellom SV og regjeringspartiene Ap og Sp.

Fordi forhandlingene ble avsluttet etter at finansinnstillingen var avgitt, ble forslag til vedtak levert som såkalte løse forslag, budsjettforliket vil etter hvert trykkes som vedlegg i en innstilling fra finanskomiteen. I mellomtiden kan mer om forliket leses på Arbeiderpartiets nettside

Justering av terskelverdi i strømstøtteloven

Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (strømstøtteloven).

Stortinget vedtok regjeringen forslag om å øke terskelverdien for når strømstønad beregnes, fra 70 øre til 73 øre per kWt, eks. mva.

Lovendringen skal gjelde fra 1. januar 2024.

Det ble også gjort et par mindre endringer denne loven.

Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.

Teknisk kjøretøyinformasjon og sikring av last

Stortinget har behandlet et lovforslag fra regjeringen om endringer i vegtrafikkloven.

Regjeringen foreslo å innføre en hjemmel til å kunne gi nærmere regler i forskrift om at kjøretøyfabrikanter og deres kontaktpunkt kan pålegges å utgi teknisk kjøretøyopplysninger til bruk i kontroll av kjøretøy.

Videre ble det foreslått en presisering av vegtrafikkloven § 19b for å klargjøre hjemmel til å unnta enkelte personer og virksomheter som foretar arbeid på kjøretøy, fra krav til godkjenning fra Statens vegvesen.

I tillegg ble det foreslått en ny bestemmelse i § 23 om at transportforetak får et medansvar for lastsikring ved at det skal sette fører i stand til å oppfylle lastsikringskravene.

Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag.

Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken. 

Andre saker

Stortinget har også behandlet flere andre saker denne uken, blant annet Riksrevisjonens undersøkelse av norsk bistand til Syria-krisa 2016-2021. Det ble også vedtatt å innlemme en EU-forordning knyttet til periodisk kjøretøykontroll i EØS-avtalen samt endringer i klimakvoteloven for å innlemme maritim transport bedre.

Representantforslagene fra Fremskrittspartiet om å fryse bistand til palestinske selvstyremyndigheter og å liste Hamas som terrororganisasjon ble ikke vedtatt.

Sist oppdatert: 08.12.2023 13:03
: