Innhold

Dokument 13 (2019-2020)

Under følger årsrapportene for Stortingets delegasjoner til følgende interparlamentariske organisasjoner:

  • Det parlamentarisk partnerskapet Asia-Europa (ASEP)

  • Den interparlamentariske union (IPU)

  • EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen

  • Europarådets parlamentariske forsamling (PACE)

  • Arktisk parlamentarisk samarbeid (CPAR)

  • NATOs parlamentariske forsamling (NATO PA)

  • Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling (OSSE PA)

Årsrapportene som følger, gir et bilde av bredden i Stortingets interparlamentariske delegasjoners internasjonale virksomhet. Rapportene beskriver arbeidet i de ulike delegasjonene og hvilke temaer som har preget arbeidet i 2019. Delegasjonene har forskjellig tematisk og geografisk virkeområde og ulik tilknytning til de multilaterale foraene de er assosiert med. Noen har tett kontakt med regjeringssidens del av organisasjonen, mens andre har mer indirekte tilknytning. Noen av forsamlingene vedtar resolusjoner gjennom hele året, mens andre gjør sine vedtak på en årlig sesjon. Selv om parlamentarikerforsamlingene er ulike i karakter, har de samtidig også mange fellestrekk.

Menneskerettigheter og demokratiutvikling står sentralt i flere av parlamentarikerforsamlingene. I PACE er dette den overordnede tematikken, mens det også i OSSE PA og IPU inngår i kjernen av organisasjonenes virke. Sikkerhetspolitikk er en fellesnevner for NATO PA og OSSE PA, og handelspolitikk er en fellesnevner for EØS/EFTA og ASEP. Utviklingen i nordområdene, særlig konsekvensene av klimaendringene, har vært drøftet i den arktiske delegasjonen.

Årsrapporten til Nordisk råds delegasjon behandles separat i forbindelse med regjeringens årlige melding om nordisk samarbeid.

Multilateralt samarbeid

Multilateralt samarbeid står sentralt i samtlige delegasjoner. 2019 var jubileumsår for NATO (70 år), Europarådet (70 år) og Den europeiske menneskerettsdomstolen (60 år). EØS-avtalen fylte 25 år. 2019 bar imidlertid også preg av en rekke utfordringer i det multilaterale samarbeidet. For NATO PA ble dette særlig tydelig gjennom nedrustningsavtalen INFs sammenbrudd. Tyrkias militære intervensjon i Nord-Syria og uenigheter om hva som utgjør en effektiv og hensiktsmessig sanksjonspolitikk. OSSE PA fremstår som svært delt, særlig om de frosne konfliktene innenfor organisasjonens geografiske nedslagsfelt. Også i Europarådets parlamentariske forsamling har det vært utfordringer i det multilaterale samarbeidet, flere medlemsland har bl.a. stilt spørsmål ved omfanget av organisasjonens, og især domstolens, overnasjonalitet. Brexit og betydningen av skilsmisseforhandlingene mellom Storbritannia og EU har preget EØS-EFTAs arbeid også i 2019. Internasjonal handelspolitikk og dens betydning for EFTA og Norge, særlig sett i lys av den utfordrende situasjonen i WTO, har også vært sentralt i delegasjonens arbeid i 2019. Stormaktenes tilnærming i multilaterale fora, særlig når det gjelder klima- og handelsavtaler, påvirker arbeidet også i de parlamentariske forsamlingene. Utfordringene det multilaterale systemet står overfor, var også tema for høringer i FN-regi som IPU-delegasjonen deltok i.

Klima og miljø

Klimaendringene har vekket stort engasjement verden over i 2019 og har preget arbeidet i flere av delegasjonene. For den arktiske delegasjonen har særlig klimaendringenes betydning for samfunnene i nord vært høyt på dagsordenen. OSSE PA har i 2019 vektlagt deltakerlandenes forpliktelse til å følge opp FNs 2030-agenda og de 17 bærekraftsmålene og har satt bærekraftig utvikling i sammenheng med muligheten for sikkerhet, stabilitet og fred i OSSE-regionen. Forsamlingen har for alvor reetablert miljø- og klimaspørsmål som et sentralt tema på OSSEs agenda og synliggjort sammenhengen mellom klimaendring og sikkerhet ved å belyse hvilke konsekvenser endringene kan få for muligheten til bærekraftig utvikling. I IPU ble klima løftet frem som hastetema på høstsesjonen. EFTA har økt fokuset på bærekraft i sine handelsavtaler og har fulgt arbeidet med å innlemme i EØS-avtalen Norges nye avtale med EU om en felles oppfyllelse av de internasjonale klimaforpliktelsene. For ASEP var bilateralt samarbeid om klima og bærekraft hovedtema for besøk til Indonesia og Singapore.

Menneskerettigheter og demokrati

Demokrati, menneskerettigheter og rettsstatens prinsipper er under press mange steder i verden. Dette har kommet tydelig til uttrykk i PACEs mange rapporter og resolusjoner. Trakassering og vold mot kvinner, spesielt mot kvinner i politikken, har stått høyt på agendaen både i PACE og i IPU i 2019. OSSE PA har blant annet hatt fokus på pressefrihet og hvordan det henger sammen med demokrati og utvikling, samt hatt møter med menneskerettighetsaktivister for å rette søkelyset mot LHBTI-personers rettigheter. Både fra OSSE PA- og PACE-delegasjonene har flere medlemmer deltatt på valgobservasjon i Moldova, Hviterussland, Kasakhstan og Usbekistan.