Innhold

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU) for 2019

Innledning

Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU) for valgperioden 2017–2021 består av følgende representanter:

Medlemmer

Personlige varamedlemmer

Ulf Leirstein (uavhengig), leder

Karin Andersen (SV)

Hege Haukeland Liadal (A), nestleder

Åsmund Aukrust (A)

Ove Trellevik (H)

Elin Rodum Agdestein (H)

Marit Arnstad (Sp)

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Følgende representant hadde verv i IPU i 2019:

  • Hege Haukeland Liadal, Member of the Executive Committee.

Generelt

IPU ble etablert i 1889 og er en verdensomspennende parlamentarikerforsamling med medlemmer fra 179 land. Forsamlingen arbeider for å fremme fred, samarbeid og utviklingen av representativt demokrati. Tiltak for økt kvinnelig deltakelse i parlamenter og i politikk generelt har høy prioritet. IPUs arbeidsmåter er erfaringsutveksling og informasjonsspredning mellom parlamentene, tematiske programmer iverksatt av IPUs sekretariat og tilrettelegging for parlamentarisk engasjement i viktige internasjonale spørsmål.

I IPU er det etablert fire faste komiteer for henholdsvis fred og internasjonal sikkerhet, for bærekraftig utvikling, finansiering og handel, for menneskerettigheter og demokrati og for FN-spørsmål. I tillegg finnes det særskilte fora for kvinnelige parlamentarikere og unge parlamentarikere, en komité for Midtøsten-spørsmål og en komité for parlamentarikeres menneskerettigheter som følger opp sakene til fengslede parlamentarikere.

Det finner sted to årlige sesjoner, én om høsten og én om våren. Sesjonene har et hovedtema, og i tillegg til dette blir det diskutert et såkalt hastetema (emergency item).

Høringer i FN om multilateralisme

Delegasjonen deltok på høringer i regi av FN og IPU i New York i februar 2019 om de utfordringene det multilaterale system står overfor. Delegasjonens nestleder, Hege Haukeland Liadal, deltok i paneldebatt om den nasjonale dimensjon av multilateralisme. Delegasjonen besøkte også Norges FN-delegasjon og fikk en orientering hos Sveriges FN-delegasjon om Sveriges arbeid i Sikkerhetsrådet.

Vårsesjonen 2019, 140. forsamling i Doha, Qatar

Tema for generaldebatten var parlamenter som plattformer for fremme av utdanning for fred, sikkerhet og rettsstatsprinsipper. I mange av innleggende ble terrorangrepet i Christchurch trukket frem, og behovet for å fremme toleranse gjennom utdanning ble understreket.

Flertallet i forsamlingen valgte som hastetema et forslag fra Nederland om internasjonal hjelp til Mosambik, Malawi og Zimbabwe etter syklonen Idai. Norge støttet dette. En resolusjon ble enstemmig vedtatt uten reservasjoner.

I komiteen for fred og internasjonal sikkerhet var det en lang debatt om resolusjonen mot bruk av leiesoldater. Resolusjonen ble til slutt vedtatt, men mot stemmene til Finland, Frankrike, Norge, Romania, Sverige, Tsjekkia og Tyskland. Bakgrunnen for dette var at resolusjonsteksten på flere steder oppfordrer statene til å tilslutte seg en FN-konvensjon om leiesoldater som en rekke land, bl.a. Norge, anser som for svak og derfor ikke har sluttet seg til.

I komiteen for bærekraftig utvikling, finans og handel ble det vedtatt enstemmig en resolusjon om rettferdig frihandel og investeringers rolle for å nå FNs bærekraftsmål.

Høstsesjonen 2019, 141. forsamling i Beograd, Serbia

Tema for generaldebatten var styrking av internasjonal lov: parlamentenes rolle og mekanismer samt bidrag fra regionalt samarbeid. Denne gangen hadde delegasjonen invitert Stortingets presidentskap til å delta på sesjonen, og andre visepresident Morten Wold holdt Norges innlegg. Han la vekt på Norges avhengighet av et regelbasert internasjonalt system. Wold understreket videre viktigheten av at land respekterer avgjørelser fra internasjonale domstoler, og i denne sammenheng også parlamentarikernes rolle i å påse at landenes myndigheter følger opp beslutninger fra disse domstolene.

Som hastetema ble det til slutt flertall for et forslag fra India om klima. Før denne avgjørelsen kom det til heftig debatt om forslag som kritiserte Tyrkias intervensjon i Syria, og tyrkiske motforslag som kritiserte vestlige land.

I komiteen for demokrati og menneskerettigheter drøftet man en resolusjon om å oppnå universell helsedekning innen 2030: parlamentenes rolle for å sikre rett til helsehjelp. Her var det et godt samarbeid mellom den svenske og norske delegasjonen som gjorde at man fikk flertall for sine forslag om å ta inn formuleringer om styrking av kampen mot antibiotikaresistens og behov for finansiering.

På vegne av den europeiske geoplitiske gruppe, 12+ gruppen, arrangerte den svenske IPU-delegasjonen et sidearrangement om menneskerettigheter og LHTBI personer. Bakgrunnen for dette var at et flertall i IPU har vedtatt at man ikke engang kan ha en diskusjon om LHTBI i IPU-komiteene. Man var derfor nødt til selv å lage et møte på sidelinjen for i det hele tatt få diskutert saken. På et godt besøkt møte var en rekke talere fra alle verdensdeler enige om at det å ikke respektere LHTBI-personer er et brudd på deres menneskerettigheter.

Norsk formannskap i den nordiske IPU-gruppen

I 2019 har Norge hatt formannskapet i den nordiske IPU-gruppen og arrangert møter i Oslo og Tromsø med ledelsen i de nordiske IPU-delegasjonene for å forberede og samordne delegasjonene før vår- og høstsesjonene i IPU. Danmark har formannskapet i 2020.

Planer for delegasjonens arbeid i 2020

Delegasjonen vil delta på en høring om utdanning som en nøkkel til fred og bærekraftig utvikling i regi av FN og IPU. Høringen finner sted i FN i New York i februar. Det vil også bli et studiebesøk til Washington i samarbeid med de nordiske IPU-delegasjonene i forbindelse med høringen. IPUs vårsesjon 2020 vil finne sted i Genève, og høstsesjonen vil finne sted i Kigali i Rwanda.

Oslo, den 9. januar 2020

Ulf Leirstein

delegasjonsleder