Innhold

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling for 2019

Innledning

Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling for valgperioden 2017–2021 består av følgende representanter:

Medlemmer

Varamedlemmer

Ingjerd Schou (H), leder

Petter Eide (SV)

Lise Christoffersen (A), nestleder

Jette F. Christensen (A)

Espen Barth Eide (A)

Silje Hjemdal (FrP)

Emilie Enger Mehl (Sp)

Mudassar Kapur (H)

Morten Wold (FrP)

Vetle Wang Soleim (H)

Komitévervene er fordelt som følger:

Komité

Medlem

Varamedlem

Den faste komité

Ingjerd Schou

Lise Christoffersen

Komiteen for politiske saker

Ingjerd Schou

Espen Barth Eide

Komiteen for flyktninge- og befolkningsspørsmål

Emilie Enger Mehl

Vetle Wang Soleim

Komiteen for juridiske saker og menneskerettigheter

Espen Barth Eide

Petter Eide

Komiteen for kultur, vitenskap, utdanning og media

Mudassar Kapur

Morten Wold

Komiteen for likestillingsspørsmål

Jette F. Christensen

Petter Eide

Komiteen for sosial-, helse- og bærekraftig utvikling

Silje Hjemdal

Emilie Enger Mehl

Komiteen for overvåking av medlemskapsforpliktelsene

Lise Christoffersen

Morten Wold

Vetle Wang Soleim

Petter Eide

Komiteen for prosedyreregler og immunitet

Komiteen for valg av dommere

til Den europeiske menneskerettsdomstolen

Ingjerd Schou

Vetle Wang Soleim

Petter Eide

Følgende delegasjonsmedlemmer hadde verv i forsamlingen i 2019:

  • Ingjerd Schou – tredje visepresident i Komiteen for prosedyreregler og immunitet.

  • Ingjerd Schou – medlem av byrået i EPP-gruppen.

  • Lise Christoffersen – rapportør for Nord-Makedonia.

Generelt

Europarådet og Europarådets parlamentariske forsamling (PACE) ble opprettet i 1949 og har 47 medlemsland. Forsamlingens formål er å styrke menneskerettighetene, demokrati og rettsstaten i medlemslandene. PACE består av totalt 324 medlemmer (og 324 varamedlemmer) fordelt på ni fagkomiteer og flere underkomiteer. PACE gjennomfører fire årlige delsesjoner og tre årlige møter i den faste komité. PACE har fem politiske grupper, EPP/CD (Group of the European People’s Party), SOC (the Socialist Group, Democrats and Greens group), EC (European Conservatives), ALDE (Alliance of Liberals and Democrats for Europe) og UEL (United European Left). Forsamlingens president velges for ett år, med mulighet og sedvane for gjenvalg én gang.

PACE vedtar resolusjoner og anbefalinger til medlemslandenes parlamenter og regjeringer og Europarådets ministerkomité. PACE overvåker også medlemslandenes overholdelse av medlemskapsforpliktelsene og gjennomfører valgobservasjoner. Parlamentarikerforsamlingen velger Europarådets generalsekretær, Europarådets menneskerettighetskommissær og dommerne til Den europeiske menneskerettsdomstolen, og deltar aktivt i prosessen med å utnevne medlemmer til Europarådets torturkomité.

Fra Stortingets delegasjon deltar både faste medlemmer og varamedlemmer aktivt i arbeidet.

Hovedspørsmål i 2019

Store deler av delegasjonens innsats var preget av vedvarende debatt om Europarådets framtid, herunder PACEs rolle og oppdrag, samarbeidet med Ministerkomiteen og Russlands manglende deltakelse i forsamlingen. På samme måte preget også en felles rapport fra PACE og Den interparlamentariske union om seksuell trakassering i nasjonalforsamlinger i Europa delegasjonens arbeid. Det samme gjorde feiringen av Europarådets 70-årsjubileum med markeringer både i Strasbourg og i Oslo.

I tillegg gjennomførte delegasjonen en studiereise til Ungarn og arrangerte en mottakelse for Thorbjørn Jagland i Stortinget som takk for hans innsats gjennom 10 år som generalsekretær. Delegasjonen var sentral i forbindelse med valg og gjenvalg av Jagland som generalsekretær.

Migrasjon var fortsatt en sentral sak, fokus var særlig på den prekære situasjonen i flyktningleirene i Hellas og økende grad av vold mot barn på flukt. Videre fokuserte flere debatter på den dalende respekten for menneskerettighetene, rettsstatsprinsipper og demokratiske prinsipper i ulike deler av samfunnslivet i Europa – herunder, hatefulle ytringer, medias rolle, ansvar og utfordringer, situasjonen for sivilt samfunn og opposisjonspolitikere. I tillegg kan debatter om FNs bærekraftsmål, varslere, ombudsmannsinstitusjonens stilling og Magnitsky-lovgiving også nevnes som sentrale.

Russlands retur til arbeidet i PACE

Etter fire og et halvt år returnerte den russiske delegasjonen til PACE i juni. Dette kom som et resultat av mange vanskelige og omfattende diskusjoner i sentrale komiteer og partigrupper samt en ad hoc-komité for PACEs rolle og framtid, i løpet av 2018 og 2019. Selve godkjenningen under junisesjonen kom også etter en lang, intens og betent debatt i plenum. For Stortingets delegasjon var det avgjørende at Europarådets mandat skal være å styrke individenes menneskerettigheter i Europa, demokrati og vern om og styrking av prinsippet om rettsstat. For å oppfylle mandatet vurderte delegasjonen det som viktig at alle Europarådets medlemsland deltok aktivt i parlamentarikerforsamlingens arbeid. Det var også avgjørende for delegasjonen at russiske borgere skulle sikres tilgang til Den europeiske menneskerettsdomstolen.

Selv om flertallet i PACE ønsket Russlands retur velkommen, resulterte saken i splittelse i forsamlingen. Europarådets ledere (generalsekretær, formann i Ministerkomiteen og PACEs president) la derfor i løpet av høsten 2019 vekt på å vise forståelse for motpartens posisjon og på å bedre samarbeidsforholdene.

PACEs framtid og samarbeidet med Ministerkomiteen

Spørsmålet om Russlands retur, de siste års interne og eksterne utfordringer samt et vanskelig samarbeidsforhold mellom PACE og Ministerkomiteen har hatt en negativ innvirkning på Europarådets legitimitet, troverdighet og handlekraft. Dette ble for alvor satt på agendaen under det finske formannskapet våren 2019. Det ble vedtatt resolusjoner både i PACE og i Ministerkomiteen som forpliktet organene til å arbeide for å styrke og bedre samarbeidet – spesielt i situasjoner der medlemsland på alvorlig vis bryter med sine medlemsskapsforpliktelser. Dette ble fulgt opp i løpet av høsten med utviklingen av en ny prosedyre for tett dialog mellom Ministerkomiteen, PACE og generalsekretæren som skal kunne iverksettes ved alvorlige brudd. Det er forventet at denne vil ferdigstilles og formelt vedtas i løpet av første halvår 2020.

Europarådet 70 år

Stortingets delegasjon markerte Europarådets 70-årsjubileum med et eget fagseminar om problemstillingen: Nordiske perspektiver på Europarådet og Den Europeiske menneskerettsdomstolen – mellom politikk og juss. Prioritert målgruppe for seminaret var studenter og unge voksne, og det ble arrangert på Juridisk bibliotek v/UiO i samarbeid med Atlanterhavskomiteen. Det samlet rundt 50 deltakere og hadde faglige bidragsytere fra Norges institusjon for menneskerettigheter, BI, Dansk Institutt for menneskerettigheter og Borgarting lagmannsrett. Nordiske delegasjonsledere var invitert til markeringen, og det ble holdt egne nordiske møter med deltakelse fra Finland, Island og Norge i tilknytning til seminaret.

#NotInMyParliament

På initiativ fra PACE-president Liliane Maury Pasquier har Europarådet i 2019 hatt et særlig fokus på trakassering av og vold mot kvinner i politikken. Undersøkelser viste at graden av seksuell trakassering av kvinner i nasjonale parlament i Europa var uventet høy. Medlemmer av delegasjonen engasjerte seg i tematikken gjennom debatter både i Europarådet, i Nordisk råd og her hjemme. Sammen med Hege Haukeland Liadal, medlem av IPU-delegasjonen, bidro delegasjonsleder Schou til å løfte problematikken inn i Stortingets presidentskap, og til at det ble fattet vedtak om å kartlegge situasjonen for parlamentarikere og ansatte i Stortinget. Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen spilte også tematikken inn som tema for den europeiske parlamentspresidentkonferansen (ECCP) og holdt hovedinnlegg om temaet da konferansen fant sted i Strasbourg i oktober. Tone Wilhelmsen Trøen og Ingjerd Schou sto også i spissen da kampanjen #NotInMyParliament ble gjennomført på Stortinget 25. november.

Delegasjonens arbeid i 2020

Delegasjonen vil i 2020 fortsette sitt aktive arbeid i PACE. Særlig viktig blir det å styrke samarbeidet med Ministerkomiteen, og arbeidet for forsoning og gjenoppbygging av tillit i forsamlingen etter Russlands retur – dette for å ha et styrket fokus på menneskerettenes, demokratiets og rettsstatens stilling i Europa, i en tid der disse verdiene er under press. Det planlegges en studiereise til et av Europarådets medlemsland.

Oslo, den 6. januar 2020

Ingjerd Schou

delegasjonsleder