Innhold

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen for 2019

Innledning

Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen for valgperioden 2017–2021 består av:

Medlemmer

Varamedlemmer

Svein Roald Hansen (A), leder

Espen Barth Eide (A)

Heidi Nordby Lunde (H), nestleder

Fredric Holen Bjørdal (A)

Rigmor Aasrud (A)*

Åsunn Lyngedal (A)**

Ingunn Foss (H)

Margunn Ebbesen (H)

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Tage Pettersen (H)

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Terje Halleland (FrP)

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Solfrid Lerbrekk (SV)***

Carl-Erik Grimstad (V)

Steinar Reiten (KrF)

* Erstattet Marianne Marthinsen i oktober 2019.

** Erstattet Cecilie Myrseth i oktober 2019.

*** Erstattet Freddy André Øvstegård i oktober 2019.

Delegasjonen utgjør en viktig del av Stortingets arbeid med Norges forhold til EU, EØS og EFTA. Den benyttet i 2019 aktivt de ulike møteplassene og mulighetene for kontakt med Europaparlamentet og andre EU-institusjoner med hensyn til aktuelle EU- og EØS-saker. Gjennom sitt medlemskap i Stortingets Europautvalg bidro delegasjonen også til at informasjon om viktige og relevante EFTA- og EØS-saker ble brakt tilbake til Stortingets fagkomiteer og utvalg. Dette er i samsvar med målet om en aktiv politikk overfor EU som et enstemmig Storting vedtok i Innst. S. nr. 115 (2006–2007) om gjennomføringen av europapolitikken og i Innst. 227 S (2012–2013) om EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU.

Organisering av EFTA/EØS-parlamentarikerkomiteene

Formelt deltar Stortingets delegasjon i to EFTA-parlamentarikerkomiteer: Committee of Members of Parliament of the EFTA Countries (CMP), hvor alle fire EFTA-landenes parlamenter er representert (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) og Committee of Members of Parliament of the EFTA States (MPS), hvor de tre EFTA/EØS-statenes parlamenter deltar. I praksis møter CMP og MPS allikevel som én komité (EFTA-parlamentarikerkomiteen), hvor Sveits opererer som observatør i EØS-spørsmål.

EFTA-parlamentarikerkomiteens oppgave er å drøfte EFTA-samarbeidets og EØS-avtalens utvikling samt et vidt spekter av aktuelle europa- og handelspolitiske spørsmål. Utviklingen i de fire EFTA-landene er også viktig i de interne møtene. Komiteen virker som et konsultativt organ overfor EFTAs ministerråd. De halvårlige møtene med EFTAs ministre (fra Norge næringsministeren) utgjør derfor en viktig del av komiteens arbeid. Her diskuteres EFTAs handelsforhandlinger, og parlamentarikerkomiteen gir sine innspill til strategi og innhold. Komiteen møter også EØS/EFTA-ministrene (fra Norge EU/EØS-ministeren) i forbindelse med EØS-rådet i Brussel hver høst. Dette styrker den parlamentariske og politiske dialogen i EØS. Videre avholdes årlige møter med EFTAs rådgivende komité for arbeidslivets parter.

I tillegg til de faste møtene har EFTA-parlamentarikerkomiteen siden 2006 besøkt land utenfor EØS av relevans i handelssammenheng, såkalt tredjelandsbesøk. Fra norsk side deltar delegasjonsleder og nestleder. I 2019 var komiteen i Sør-Korea for å diskutere potensialet for en oppgradering av handelsavtalen mellom EFTA og Sør-Korea fra 2005.

Stortingets delegasjon deltar også i den felles EØS-parlamentarikerkomiteen (EEA Joint Parliamentary Committee) sammen med Europaparlamentet. Den skal bidra til bedre forståelse mellom Europaparlamentet og EØS/EFTA-statenes parlamenter på de områder som omfattes av EØS-avtalen. Komiteen møtes halvårlig og uttaler seg om aktuell politikkutvikling i resolusjoner som oversendes EØS-rådet. De senere årene har komiteen på norsk initiativ også i større grad vektlagt møter med saksordførere i Europaparlamentet som kan presentere utviklingen av nye EØS-relevante lovforslag og åpne for norske innspill tidlig i en EU/EØS-prosess i Brussel.

Delegasjonens virksomhet i 2019

Et gjennomgående tema også i 2019 var brexit og betydningen av de pågående skilsmisseforhandlingene mellom Storbritannia og EU for Norge, EØS og EFTA. Dette var et sentralt tema i møter med Europaparlamentet og EFTAs ministre. Tematikken sto også sentralt i arbeidet til Stortingets europautvalg.

Internasjonal handelspolitikk og dens betydning for EFTA og Norge fortsatte også å prege delegasjonens arbeid, med særlig fokus på den svært prekære situasjonen i WTO, utviklingen i EUs handelspolitikk og Storbritannias globale ambisjoner etter brexit. Handelsrelasjonene mellom USA og Kina, og Europas forhold til disse stormaktene, var også viktig i så måte. Tredjelandsbesøket til Sør-Korea bidro ytterligere til økt kunnskap om regionale og global handelsspørsmål.

EFTA-parlamentarikerkomiteen engasjerte seg ut over dette spesielt i spørsmål knyttet til handel og bærekraft. Komiteen kom i november med konkrete endringsforslag til EFTA-ministrenes modelltekst fra juni til nytt bærekraftskapittel i EFTAs handelsavtaler. Komiteen understreket også behovet for at EFTA-ministrene må møtes oftere, ikke mindre, som ministrene selv har foreslått, all den tid EFTA-landene i fellesskap står overfor de samme store utfordringene internasjonalt som EU og andre handelspartnere.

I den felles EØS-parlamentarikerkomiteen bar året preg av valg til nytt europaparlament i mai og viktigheten av å bygge relasjoner til nye parlamentariske kolleger i Brussel. Delegasjonslederne i EFTA-parlamentarikerkomiteen holdt i oktober møter med et utvalg ny-konstituerte komitéledere i Europaparlamentet og med ny leder for delegasjonen med ansvar for Norge og EØS. Fra EFTAs ståsted var det i denne sammenheng viktig å understreke betydningen av EØS-avtalen og presentere innspill fra de tre EØS/EFTA-landene til hovedprioriteringer for det indre marked fremover.

Delegasjonens virksomhet i 2020

Brexit og internasjonal handelspolitikk vil prege delegasjonens arbeid også i 2020. Det vil bli viktig å følge forhandlingene mellom EU og Storbritannia om en fremtidig handelsavtale og se hvordan disse vil kunne påvirke Norges egne forhandlinger med Storbritannia. Begge forhandlingsspor vil kunne starte 1. februar gitt at skilsmisseavtalene mellom EU og Storbritannia og mellom EØS/EFTA og Storbritannia da har trådt i kraft, og Storbritannia blir å regne som formelt tredjeland. Det blir spesielt viktig å følge med på om overgangsperioden frem til og med desember vil være tilstrekkelig for å konkludere begge forhandlinger, om det vil være villighet (på britisk side) til eventuelt å forlenge denne overgangsperioden ved behov, og hva som vil skje dersom dette ikke er tilfelle og man nærmer seg et nytt «no deal»-scenario mot slutten av året.

Utviklingen i WTO vil også stå sentralt, og delegasjonsleder vil normalt delta på en parlamentarikerkonferanse under WTO-toppmøtet i Kasakhstan i juni. WTO-toppmøtet bør bli avgjørende i en svært kritisk fase for det multilaterale handelsregimet. Ut over dette vil EFTA-parlamentarikerkomiteen følge EUs handelspolitikk tett og se denne i sammenheng med EFTAs pågående forhandlinger. Komiteen planlegger et tredjelandsbesøk til Thailand for å støtte opp under mulig gjenopptagelse av handelsforhandlinger mellom EFTA og Thailand i 2020.

Innenfor EØS vil arbeidet i 2020 preges av klimapolitikk og særlig EUs forslag til en ny «Green Deal» og betydningen av denne for EØS. Komiteen ønsker å holde et høynivåmøte i Strasbourg eller Brussel med ansvarlig EU-kommissær og politisk ledelse i de tre EØS/EFTA-landene til stede. Så har komiteen signalisert at den også kan komme til å se nærmere på handelsavtaler og det indre marked, EØS-midlene, EUs sosiale pilar og arktiske spørsmål (særlig under møtet på Island i mai).

Mange av disse sakene vil også komme opp i Europautvalget, noe som understreker den tette forbindelsen mellom det EØS/EFTA-delegasjonen gjør ute (i Brussel, i Genève, i EFTA-landene og i tredjeland), og det som diskuteres hjemme i ulike fagkomiteer og i Europautvalget.

Oslo, den 16. desember 2019

Svein Roald Hansen

delegasjonsleder