Innhold

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling for 2019

Innledning

Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling i 2019 besto av følgende representanter:

Medlemmer

Varamedlemmer

Siv Mossleth (Sp), leder

Knut Arild Hareide (KrF)

Sivert Bjørnstad (FrP), nestleder

Hans Andreas Limi (FrP)

Åsmund Aukrust (A)

Nicholas Wilkinson (SV)

Torill Eidsheim (H)

Elin Rodum Agdestein (H)

Kari Henriksen (A)

Ingrid Heggø (A)

Abid Q. Raja (V)

Mari Holm Lønseth (H)

Representantenes komitétilknytning i OSSE PA er som følger:

Komité

Medlemmer

Første komité (politikk og sikkerhet)

Sivert Bjørnstad og Abid Q. Raja

Andre komité (økonomi, vitenskap, teknologi og miljø)

Åsmund Aukrust og Torill Eidsheim

Tredje komité (demokrati, menneskerettigheter og humanitære spørsmål)

Siv Mossleth og Kari Henriksen

Generelt

OSSEs parlamentariske forsamling (OSSE PA) ble opprettet i 1991 og har en rådgivende funksjon overfor OSSEs ministerråd. Formålet er å bidra til interparlamentarisk dialog og samarbeid, fremme utviklingen av demokrati, bidra til konfliktforebygging og konfliktløsning, drøfte politiske tema av betydning for organisasjonen og etterse gjennomføringen av OSSEs vedtak. Den omfatter ca. 320 medlemmer fra 56 parlamenter. Vatikanstaten kan i tillegg delta på forsamlingens sesjoner. OSSE PA har også 11 samarbeidspartnerland. Forsamlingen spiller en sentral rolle i forbindelse med valgobservasjoner, hvor den samarbeider med OSSEs kontor for demokratiske institusjoner og menneskerettigheter (ODIHR).

Det er etablert tre faste komiteer i forsamlingen: for politiske og sikkerhetsmessige spørsmål, for økonomi, vitenskap, teknologi og miljø og for demokrati, menneskerettigheter og humanitære saker. OSSE PAs viktigste møte er hovedsesjonen, som finner sted årlig tidlig i juli. Hovedsesjonen munner ut i en erklæring med resolusjoner. I tillegg gjennomføres det et årlig vintermøte i Wien, OSSEs hovedsete, og et årlig høstmøte i et av medlemslandene. De nordisk-baltiske landene har koordineringsmøter forut for hovedsesjonen.

Hovedsaker i 2019

FNs bærekraftsmål, klimaendringer, dialog og tillitsbyggende tiltak, kampen mot terrorisme, pressefrihet og menneskerettigheter dominerte arbeidet i OSSE PA i 2019. Slutterklæringen fra hovedsesjonen i Luxembourg understreker deltakerlandenes forpliktelse til å følge opp FNs 2030-agenda og de 17 bærekraftsmålene og setter bærekraftig utvikling i sammenheng med muligheten for sikkerhet, stabilitet og fred i OSSE-regionen. Forsamlingen fremstod som svært delt i flere spørsmål, særlig om konfliktene i OSSE-regionen.

Klimaendringer og bærekraftsmålene

I mai inviterte den norske delegasjonen ledelsen i OSSE PA og komiteen for økonomi, teknologi og miljø til en studietur til Tromsø og Svalbard. Formålet med studieturen var å lære mer om konsekvensene av klimaendringer og hvilke implikasjoner endringene kan få for muligheten for bærekraftig utvikling, både i OSSE-regionen (Europa, Nord-Amerika og Sentral-Asia) og globalt. Besøket til de norske nordområdene var viktig for å reetablere miljø- og klimaspørsmål som et sentralt tema på OSSEs agenda og synliggjøre sammenhengen mellom klimaendring og sikkerhet.

Delegasjonsmedlem Torill Eidsheim ble senere utnevnt til spesialrepresentant i OSSE PA for arktiske spørsmål. Et hovedtema for hennes arbeid er klimaendringer, både i Arktis og i OSSE-regionen. Luxembourg-erklæringen fikk et klart budskap om å legge til rette for ratifisering av Parisavtalen og oppfylle forpliktelsene til å redusere klimagassutslipp. Kjønns- og ungdomsperspektivet må dessuten ivaretas i dette arbeidet. Debatten om klimaendringene ble sett i sammenheng med hvordan bærekraftig utvikling kan bidra til økt sikkerhet, og understreket dermed viktigheten av å oppfylle bærekraftsmålene.

Dialog og internasjonalt samarbeid

Luxembourg-erklæringen støtter opp under vedvarende og omfattende internasjonalt samarbeid for å løse de største utfordringene i regionen og fremhever parlamentenes viktige rolle i dette arbeidet. Under hovedsesjonen ble forsamlingens viktige rolle som et forum for dialog, særlig når det gjelder frosne konflikter, stadig understreket. Det samme ble behovet for å opprettholde de felles prinsippene og erklæringene som OSSE-landene har forpliktet seg til. Ordskiftet om de frosne konfliktene i OSSE-regionen, som Nagorno-Karabakh, Abkhasia og Tskhinvali i Georgia, Transnistria i Moldova og Krim-halvøya og konflikten i Øst-Ukraina, var likevel skarpt. Dette bidro til at forsamlingen fremstod som svært delt, ofte med Russland isolert på den ene siden.

Kampen mot terrorisme

OSSE PAs ad hoc-komité for anti-terrorarbeid fokuserte i 2019 særlig på hjemvendte fremmedkrigere og hvordan disse, og ikke minst barn av fremmedkrigere, kan returneres og reintegreres, samtidig som man demmer opp for radikalisering og ekstremisme. Balansegangen mellom respekt for fundamentale rettigheter og terrorbekjempelse har vært et viktig tema også i 2019. I august ble delegasjonsmedlem Abid Q. Raja utpekt til å lede ad hoc-komiteen.

Pressefrihet og menneskerettigheter

OSSE er grunnlagt på prinsippene nedfelt i Helsingforserklæringen av 1975, der det blant annet heter at respekten for menneskerettighetene er et kritisk sikkerhetsaspekt i stabile samfunn. Luxembourg-erklæringen understreker OSSEs viktige funksjon i å fremme demokrati, rettsstatens prinsipper og menneskerettigheter. Pressefrihet er viktig for demokrati- og samfunnsutvikling, og siden Norge rangeres øverst på Reportere uten grensers pressefrihetsindeks for 2019, inviterte den norske delegasjonen til foredrag og diskusjon under hovedsesjonen i Luxembourg om hva som kreves for å oppnå en slik posisjon. Innledningene belyste hva pressefrihetsindeksen er, og hvordan pressefrihet, demokrati og utvikling henger sammen. Det ble slått fast at en fri, uavhengig og mangfoldig presse må anses som helt nødvendig for å motvirke propaganda, desinformasjon og falske nyheter.

Gjennom året har delegasjonen hatt flere møter med grupper av menneskerettighetsaktivister, ofte med LHBT-fokus og i samarbeid med den norske Helsingforskomiteen.

Valgobservasjon

Delegasjonens medlemmer har deltatt ved valgobservasjoner i Moldova, Kasakhstan, Hviterussland og Usbekistan i 2019. Delegasjonsmedlem Kari Henriksen er valgt til visepresident i OSSE PA og har i kraft av dette vervet ledet OSSE PAs kortidsobservatører under valgene i Moldova og Usbekistan.

Delegasjonens arbeid i 2020

Deltakelse i valgobservasjonsoppdrag er et viktig bidrag til OSSEs målsettinger om demokratiutvikling og støtte til menneskerettigheter. Delegasjonen vil derfor delta aktivt i valgobservasjoner i 2020. Delegasjonen vil også opprettholde fokus på saker som tradisjonelt har vært av betydning for Norge, for eksempel demokratiutvikling og menneskerettigheter, og bruke sesjonene og de tre posisjonene delegasjonsmedlemmer innehar, for å fremme norske prioriteringer.

Oslo, den 8. januar 2020

Siv Mossleth

delegasjonsleder