Innhold

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP) for 2019

Innledning

Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP) for valgperioden 2017–2021 består av:

Medlemmer

Varamedlemmer

Elin Rodum Agdestein (H), leder

Cecilie Myrseth (A)*

Helge André Njåstad (FrP), nestleder

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)

Torstein Tvedt Solberg (A)

Ove Trellevik (H)

* Fra og med oktober ble Åsunn Lyngedal oppnevnt som varamedlem fra A.

Generelt

Stortinget opprettet 18. juni 2015 delegasjonen til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa, Asia-Europe Parliamentary Partnership (ASEP). ASEP er et parlamentarisk forum knyttet til dialogen som er etablert på regjeringsnivå mellom Europa og Asia om politiske, økonomiske og kulturelle spørsmål (det såkalte ASEM-samarbeidet).

Stortingets deltakelse i ASEP var en direkte konsekvens av at Norge i 2012 ble tatt opp som medlem i ASEM-samarbeidet. ASEM ble etablert i 1996 av EU og Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sammen med Kina, Japan og Sør-Korea. Siden 1996 er samarbeidet betraktelig utvidet og teller nå 52 partnere. Parlamentarikerpartnerskapet består av nasjonale parlamentarikere fra alle ASEM-landene og fra Europaparlamentet. ASEP møtes annethvert år i Asia og Europa.

Deltakelse i ASEP har skapt en god plattform i Stortinget for parlamentarisk kontakt med asiatiske land og økt kompetanse om Asia mer generelt. Delegasjonen er derfor å regne som en bredere Asia-delegasjon, som engasjeres i besøk til Stortinget fra parlamentariske kolleger i Asia, og som også er med på å bygge kompetanse om og nettverk med Asia for og på vegne av Stortinget. Særlig har delegasjonen i 2019 jobbet for tettere relasjoner med ASEAN-landenes parlamentarikerforsamling (AIPA) og vært vertskap for arbeidslunsjer med delegasjoner fra Kina og India. Den økonomiske og geopolitiske utviklingen i Asia, Kinas rolle i regionen og globalt og de asiatiske landenes økte innflytelse i multilaterale fora, særlig i klima- og handelsavtaler, har stadig økende betydning for norsk politikk. Norges vektlegging av samarbeidet i regionen, både som sektor-dialogpartner i ASEAN, gjennom EFTA (handel), og ikke minst med nye relasjoner til Kina, gjør at også Stortinget er direkte berørt.

Hovedsaker i 2019

Bygging av kompetanse og nettverk

Delegasjonen har i 2019 lagt mye tid og krefter inn i å bygge kompetanse på utviklingen i Asia, med vekt på Kina og de ti ASEAN-landene. Et sentralt tiltak i denne sammenheng var delegasjonens arbeidsbesøk til Indonesia og Singapore i mars. Programmet for reisen hadde hovedfokus på henholdsvis bilateralt samarbeid om skog og hav i Indonesia og næringsliv i Singapore. ASEAN og regional utvikling var også viktige temaer. Gjennom hele året har delegasjonen deltatt på og invitert til møter med asiatiske ambassadører samt tatt imot besøk fra parlamentarikerdelegasjoner fra asiatiske land. Delegasjonsleder har bidratt med innlegg og taler på seminarer og sammenkomster med representanter for asiatiske land. Viktigheten av en parlamentarisk dimensjon i det internasjonale samarbeidet (parlamentarisk diplomati), og Stortingets økte satsning på Asia, har vært gjennomgående temaer. For å styrke forståelsen av utviklingen i regionen har delegasjonen også satt av tid til fagseminarer med ulike forskere.

Ved delegasjonens deltakelse i andre interparlamentariske fora har man også benyttet anledningen til å fremme bilaterale forbindelser med viktige partnere i Asia, herunder møte i Women Political Leaders i Tokyo (deltakelse fra leder Agdestein og medlem og WPL-ambassadør Sem-Jacobsen) og i OECD.

Strategi for å bli observatører i AIPA

ASEAN-landene er samlet sett en av Norges viktigste handelspartnere, og Norge ble sektordialogpartner med ASEAN i 2015. Norge har et bredt samarbeid med ASEAN, hvorav mange av områdene dreier seg om bærekraftig utvikling. Norge og ASEAN har også til felles at begge ser det i sin interesse å styrke en regelstyrt og liberal verdensorden i en verden med økende stormaktrivalisering og bilateralisme.

Stortinget har et uttalt mål om å gi samarbeidet som allerede eksisterer på regjeringsnivå, en tydelig parlamentarisk dimensjon. Det har derfor vært viktig i 2019 å bygge videre på relasjonene til parlamentarikerkolleger i ASEAN-landene og deres interparlamentariske forsamling AIPA. Det endelige målet er å bli tatt opp som observatører i ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), med det formål å bygge kontakter med kolleger og forstå den politiske utviklingen i nasjonalforsamlinger i regionen. En søknad om dette ble sendt til AIPAs generalsekretær i desember 2019. Stortingspresidenten sendte også et brev til den nye parlaments- og AIPA-presidenten i Vietnam med spørsmål om muligheten for å bli invitert som gjest til AIPAs generalforsamling i Vietnam i 2020. Deltakelse her vil bygge videre på aktiv deltakelse på AIPA-generalforsamlingen i Singapore i 2018 og i Bangkok i 2019. Leder og nestleder deltok på sesjonen i Bangkok i august på invitasjon fra parlamentspresidenten i Thailand (daværende AIPA-president). I tillegg til å delta på hovedsesjonen, hvor delegasjonsleder holdt et innlegg under åpningen, ble det avholdt bilaterale møter med nesten alle de ti ASEAN-landene. Delegasjonen har også hatt kontakt med ASEAN-ambassadørene i Oslo gjennom hele året for kontinuerlig å diskutere muligheten for å bli tatt opp som observatører, men også mulig samarbeid på andre områder. Delegasjonen har også hatt kontakt med norsk næringsliv for å orientere seg om utfordringer og muligheter i regionen.

Delegasjonens planer for 2020

I 2020 vil delegasjonen gjennomføre to større reiser, deltakelse på sesjon i ASEP i Kambodsja og forhåpentligvis deltakelse som gjest på sesjon i AIPA i Vietnam. Delegasjonen ønsker å opprettholde et høyt aktivitetsnivå for å utvikle kompetanse og nettverk. Det vil blant annet legges vekt på interne fagseminarer, hvor andre interparlamentariske delegasjoner inviteres til å delta. Asia blir stadig mer relevant for delegasjonene til bl.a. NATO PA, det arktiske parlamentariske samarbeidet og EFTA/EØS. ASEP-delegasjonen mener derfor det vil kunne være hensiktsmessig med erfaringsutveksling og kunnskapsdeling på tvers.

Oslo, den 16. desember 2019

Elin Rodum Agdestein

delegasjonsleder