Innhold

Årsrapport fra Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid (CPAR) for 2019

Innledning

Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid (CPAR) for 2019 besto av følgende representanter:

Medlemmer

Varamedlemmer

Eirik Sivertsen (A), leder

Runar Sjåstad (A)

Margunn Ebbesen (H), nestleder

Kent Gudmundsen (H)

Else-May Norderhus (A)

Tor André Johnsen (FrP)

Svein Harberg (H)

Arne Nævra (SV)

Bengt Rune Strifeldt (FrP)

André N. Skjelstad (V)

Willfred Nordlund (Sp)

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF)

Generelt

Global oppvarming medfører store endringer i nord, med betydelige konsekvenser for folkene som bor der og naturen. Polhavet er mer åpent og tilgjengelig for menneskelig aktivitet knyttet til blant annet skipsfart, ressursutnyttelse og turisme. Et varmere og surere hav vil blant annet få konsekvenser for fiskeriene. Samtidig har vi sett en økt politisk interesse for Arktis og nordområdene i de arktiske landene og i det øvrige internasjonale samfunnet. Særlig de fem arktiske kyststatene har styrket sin tilstedeværelse i regionen.

At deltakerne på utenriksministermøtet til Arktisk råd i Rovaniemi, Finland 6.–7. mai 2019 ikke ble enige om en ministererklæring grunnet ulike syn på årsakene til global oppvarming, var derfor en skuffelse. Stortingets arktiske delegasjon vil fortsette å understreke betydningen av kutt i utslipp av klimagasser for å begrense den globale oppvarmingen, og av at Arktisk råd fortsetter sitt viktige arbeid på feltet.

Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid arbeider for å øke Stortingets oppmerksomhet om utviklingen i Arktis og vil spille en ledende rolle i det internasjonale samarbeidet i Den arktiske parlamentarikerkomiteen (SCPAR – Standing Committee of Parliamentarians of the Arctic Region). SCPAR består av folkevalgte fra Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige, USA og Europaparlamentet.

Delegasjonsleder Eirik Sivertsen ble i 2018 gjenvalgt som leder av SCPAR og har vært leder av komiteen gjennom 2019. Larry Bagnell fra Canada har vært komiteens nestleder. Komiteen har i 2019 hatt møter i Russland, Canada og Norge. Møtet i Norge var i Bodø 18. november i forkant av den sjette parlamentarikerkonferansen til Den nordlige dimensjon.

Den 2.–3. desember 2019 representerte delegasjonsleder Eirik Sivertsen Stortinget på den første parlamentarikerkonferansen for Antarktis, som fant sted i London.

Hovedsaker i 2019

Stortingets delegasjon har i 2019 deltatt aktivt i den arktiske debatten, nasjonalt og internasjonalt. Delegasjonen har gjennomført halvårlige nordområdedialoger på Stortinget med utenriksministeren om utviklingen i nordområdepolitikken og det internasjonale samarbeidet i Arktis. Videre var delegasjonen en pådriver for etableringen av nordområdepartnerskapet under Arendalsuka som arrangør og deltaker i flere arrangementer knyttet til utviklingen i nordområdene.

Studiereise til Kirkenes og Murmansk

Den 4.–6. mars 2019 gjennomførte delegasjonen en studiereise til Kirkenes og Murmansk. Delegasjonen hadde møter med myndigheter og organisasjoner om det grenseregionale samarbeidet mellom Norge og Russland i nord. Barentssamarbeidet er en viktig plattform for samarbeidet mellom folkene som bor i regionen, og har vist seg robust nok til å fungere når forholdet mellom hovedstedene er noe mer anstrengt. På alle møtene delegasjonen hadde, ble betydningen av og ønsket om et fortsatt tett grenseregionalt samarbeid understreket.

USA, Russland og Europaparlamentet

Delegasjonen har gjennom flere år arbeidet med å styrke kontakten med EU og da særlig Europaparlamentet. EU er i ferd med å oppdatere sin arktiske politikk, og delegasjonen har hatt møter med relevante parter, blant annet i Kommisjonen. Delegasjonen har videre arbeidet med å etablere kontakter og nettverk inn i det nyvalgte Europaparlamentet. Delegasjonens nestleder Margunn Ebbesen deltok og holdt innlegg på det første møtet i den nyetablerte arktiske venneforeningen i parlamentet.

Delegasjonsleder Sivertsen har arbeidet for å styrke kontakten med flere medlemmer av Kongressen i USA. Arbeidet med å engasjere flere senatorer i det arktiske parlamentarikersamarbeidet ser ut til å lykkes. Fem senatorer deltok på komitemøtet i Ottawa i mai, og tre senatorer deltok på et møte i Kongressen i desember for å diskutere tema knyttet til arktisk samarbeid.

Russland er en viktig partner i det arktiske samarbeidet. Gjennom 2019 har det vært flere møter om arktisk samarbeid med russiske representanter.

Den nordlige dimensjon og Barentsparlamentarikerkonferansen

Delegasjonen representerte Stortinget på Barentsparlamentarikerkonferansen i Haparanda 16.–18. september, hvor hovedtema var transportsamarbeid i Barentsregionen. Delegasjonen representerte videre Stortinget på den sjette parlamentarikerkonferansen til Den nordlige dimensjon i Bodø 18.–20. november, hvor hovedtema var samarbeid innen helse, kultur, transport og miljø. Begge konferansene vedtok slutterklæringer rettet til sine respektive regjeringer og andre relevante samarbeidspartnere.

Antarktisk parlamentarikerkonferanse

Delegasjonsleder Sivertsen representerte Stortinget på den første parlamentarikerkonferansen for Antarktis, som fant sted i London 2.–3. desember 2019. Delegasjonen var aktivt involvert i planleggingen, og Sivertsen ledet en av sesjonene under konferansen. Hovedtema var klimaendringer, forskning, ressursutnyttelse, turisme og betydningen av å bevare miljøet i Antarktis gjennom fortsatt fredelig samarbeid. Den britiske parlamentarikeren James Gray var vert for arrangementet, som samlet delegater fra 18 land. Slutterklæringen fra konferansen tar blant annet til orde for et nytt internasjonalt polarår. En ny Antarktis-konferanse vil ventelig finne sted på den sørlige halvkule i 2021.

Delegasjonens planer for 2020

Stortinget vil være vertskap for den 14. arktiske parlamentarikerkonferansen i Tromsø 1.-3. september 2020. Planleggingen og gjennomføringen av konferansen er et samarbeid mellom delegasjonen og Den arktiske parlamentarikerkomiteen.

Delegasjonen planlegger å gjennomføre en delegasjonsreise i løpet av våren 2020.

Delegasjonen vil fortsatt være en ledende deltaker i nordområdepartnerskapet, som planlegger arrangementer under Arendalsuka i august 2020.

Møtene i Den arktiske parlamentarikerkomiteen (SCPAR) vil ventelig finne sted i Strasbourg, Washington og Tromsø.

Oslo, den 9. januar 2020

Eirik Sivertsen

delegasjonsleder