1. Proposisjonens hovedinnhold

       Lotterilovgivningen regulerer private lotterier som er unntatt fra det alminnelige forbud mot lykkespill og veddemål i Norge.

       Lovutkastet omfatter alle former for virksomhet der deltakerne mot innsats kan erverve gevinst ved en framgangsmåte som helt eller delvis beror på et tilfeldig utfall. Lotteribegrepet utvides i forhold til gjeldende rett ved at det også omfatter virksomhet der utfallet delvis beror på tilfeldighet. Loven får derved anvendelse på de mange spilleautomater som i dag regnes som ferdighetsspill. På den annen side foreslås fullmakt for Kongen til å unnta enkelte former for virksomhet som ellers faller inn under loven, f.eks. rene ferdighetskonkurranser.

       Kongen gis videre fullmakt til å gjøre loven gjeldende for rene underholdningsautomater som ikke er lotteri. Det er bl.a. behov for en viss regulering av oppstillingstillatelsen for slike automater for å unngå at det utvikles uheldige barne- og ungdomsmiljøer. For pyramidespill foreslås et absolutt forbud.

       Lovutkastet forutsetter som i dag at lotterier bare skal kunne avholdes til inntekt for samfunnsnyttige eller humanitære formål med unntak av smålotterier som avholdes i lukkede møter.

       For å avholde lotteri kreves tillatelse. Som en ny ordning skal bl.a. lokale smålotterier kunne unntas fra kravet om tillatelse. For utbetalingsautomater (dvs. alle automater som gir gevinst i form av penger e.l.) foreslås at oppstillingstillatelse forbeholdes landsomfattende humanitære organisasjoner.

       Det generelle forbudet mot pengepremier foreslås opprettholdt som et utgangspunkt i loven, men det kan ved forskrift fastsettes unntak fra forbudet. Forbudet mot å benytte levende dyr og alkoholholdige drikkevarer opprettholdes også og bestemmelser om dette tas inn i loven.

       Rammebetingelsene for lotterier foreslås som i dag fastsatt i forskrifter. Forhåndskontrollen vil primært ligge i søknadsbehandlingen.

       Det foreslås bestemmelser som hjemler adgang til å sette nye vilkår, eventuelt å trekke tilbake lotteritillatelsen, dersom avviklingen av lotteriet ikke skjer som forutsatt. Tillatelsesmyndigheten skal ha krav på innsyn i regnskaper, og politiet skal ha adgang til steder og lokaler der lotteri foregår. Det foreslås en straffebestemmelse for brudd på lotterilovgivningen, der strafferammen er bøter eller fengsling inntil 3 måneder. Ved ulovlig spill der personlig vinning er hovedmotivet, foreslås en strafferamme på 3 år.

       Tillatelse til lokale lotterier og kontroll ved de enkelte arrangementer, skal fortsatt ligge til politiet. Et unntak herfra gjelder spilleautomater hvor myndigheten foreslås overført til kommunene. Enkeltavgjørelser ved landslotterier, klagebehandling, typegodkjenning m.v. vil fortsatt ligge i departementet, men det foreslås en fullmakt for Kongen til å legge slike avgjørelser til en sentral lotteriforvaltning utenfor departementet. Videre foreslås at Kongen kan bestemme at klager skal avgjøres av en egen klagenemnd. Spørsmålet om en lotteriforvaltning utenfor departementet og en klagenemnd vil bli utredet nærmere.