Innstilling fra finanskomiteen om skatteregler for fusjon og fisjon av selskaper.

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 36 (1996-1997)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 71 (1995-96)
  • Dato: 06.12.1996
  • Utgiver: finanskomiteen