11. Kasinovirksomhet

Komiteen viser til at kasinovirksomhet etter internasjonal standard ikke er tillatt i Norge iht. gjeldende retningslinjer for lykkespill fastsatt av Justisdepartementet, jf. St.prp. nr. 58 (1993-1994) pkt. 3.2. Forslag om å åpne for kasinodrift har vært tatt opp til behandling flere ganger tidligere, senest i Dokument nr. 8:23 (1997-1998), jf. Innst. S. nr. 106 (1997-1998).

Komiteen viser til at det er etablert begrenset kasinovirksomhet i Danmark, Sverige og Finland. I brev til justiskomiteen datert 5. februar 1998 i forbindelse med behandlingen av Dokument nr. 8:23 (1997-98) mener Justisdepartementet at regelverksutviklingen og et lotteritilsyn bør ferdigstilles før spørsmålet om kasinovirksomhet i Norge tas opp til nærmere vurdering. Departementet legger vekt på at dette krever en grundig utredning, der forholdet til det øvrige spillemarkedet og ikke minst de sosiale virkningene må tas med i vurderingen.

Komiteen sitt fleirtal, medlemene frå Arbeidarpartiet, Framstegspartiet og Høgre, vil på denne bakgrunnen be Regjeringa om ei vurdering av kasinoverksemd i samband med kravet om ei seinare sak til Stortinget om den totale spele- og automatmarknaden. Ein bør også her vurdere om overskotet frå ei eventuell kasinodrift kan gå til humanitære og samfunnsnyttige føremål, og slik redusere dei frivillige organisasjonane sin trong for inntekter frå speleautomatar.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre viser til at Danmark allerede 1. juli 1990 vedtok en lov som åpnet for å etablere kasinovirksomhet under kontrollerbare former. Den danske modellen innebærer en sterk statlig styring når det gjelder tildeling av etableringstillatelse, løpende tilsyn og øvrig kontroll.

Disse medlemmer viser til at Danmark som følge av denne loven har fått en økning av statens inntekter samt økt sysselsetting.

Disse medlemmer mener en viktig erfaring er at ulovlige «spillebuler» forsvinner ved innføring av legalt drevne kasinoer. I den forbindelse vises det til at i Finland avslørte politiet fem til ti ulovlige «spillebuler» hvert år. Etter at kasino ble lovlig er ulovlig virksomhet ikke blitt avslørt i landet.

Legal kasinovirksomhet vil nå et annet segment i markedet som allerede er til stede, slik at det ikke i nevneverdig grad vil konkurrere med eksisterende spill.

Disse medlemmer åpner for utprøving av kasinodrift et avgrenset antall steder der det legges til grunn at inntektene fra kasino tilfaller humanitære og samfunnsnyttige formål. Disse medlemmer ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til retningslinjer.

Disse medlemmer vil åpne for kasinovirksomhet i Norge etter internasjonal standard og målestokk. Dette for blant annet å få bukt med den illegale kasinovirksomheten i landet som får stadig større omfang i større byer, og som bidrar til å øke mulighetene for organisert kriminalitet. Kasinovirksomhet bør normaliseres på linje med tilsvarende virksomhet i mange andre siviliserte land.

Disse medlemmer er av den mening at innføring av lovlig kasinovirksomhet i Norge vil bidra til å fremheve Norge som et allsidig land for besøkende og turister fra utlandet.

Komiteens medlemmer fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet mener at regelverksutviklingen og opprettelsen av et lotteritilsyn bør ferdigstilles før spørsmålet om kasinovirksomhet i Norge tas opp til nærmere vurdering.