2. Bakgrunnen for lovforslagene

Spørsmålet om hvem som skal behandle begjæringer om gjenopptakelse av straffesaker, har vært tatt opp i Stortinget ved flere anledninger de senere årene. Det vises i den forbindelse til Dokument nr. 8:11 (1989-1990), St.meld. nr. 23 (1991-1992) om bekjempelse av kriminalitet jf. Innst. S. nr. 192 (1991-1992) og Dokument nr. 8:64 (1993-1994) jf. Innst. S. nr. 35 (1994-1995). Stortinget fattet 1. desember 1994 følgende vedtak:

«Dokument nr. 8:64 for 1993-1994 om forslag fra stortingsrepresentantene Jan Simonsen og Tor Nymo om opprettelse av en domstol (klagerett) for gjenopptakelsesbegjæringer, vert å oversende Regjeringa til utgreiing og uttale.»

I høringsbrev 17. april 1996 la Justisdepartementet frem tre alternative løsninger: 1) å legge behandlingen av begjæringer om gjenopptakelse til en domstol som er overordnet den domstolen som har avsagt den angrepne dommen, 2) til en sideordnet domstol, eller 3) til en særdomstol i form av en egen klagerett. De fleste høringsinstansene ga sin tilslutning til alternativ 2.

Det tredje alternativet, forslaget om å opprette en egen klagerett etter dansk mønster, ble utredet ytterligere i et eget høringsnotat av 15. mars 1999, jf. pkt. 2.3 i proposisjonen. Klageretten skulle etter forslaget organiseres som en særdomstol bestående av 3 dommere, 2 andre jurister og 2 legfolk. Dersom saken ble vedtatt gjenopptatt, skulle den prøves på ny av den domstol som i sin tid avsa den angrepne dommen. Et flertall av høringsinstansene var skeptiske til forslaget. Flere høringsinstanser tok til orde for at ytterligere ett alternativ - opprettelse av en gjenopptakelseskommisjon etter engelsk mønster - burde utredes.

I høringsbrev 14. juli 2000 foreslo departementet at det enten ble opprettet en egen gjenopptakelseskommisjon, eller at begjæringer om gjenopptakelse av straffesaker skulle behandles av en domstol som er sideordnet den domstolen som avsa den angrepne dommen.

Komiteens merknader

Komiteen vil vise til at Stortinget allerede i 1990 behandlet Dokument nr. 8:11 (1989-1990) etter forslag fra representanten Jørgen Kosmo om utvidelse av adgangen til å gjenoppta straffesaker. Enkelte av elementene i representanten Kosmos forslag har allerede blitt inkorporert, blant annet er straffeprosessloven § 392 annet ledd blitt endret. Kravet for å få en sak gjenopptatt etter denne bestemmelsen var tidligere at det var «meget tvilsomt» om den aktuelle dom var riktig. Etter dagens regler er dette kriteriet erstattet med «tvilsomt». Også under behandlingen av St.meld. nr. 23 (1991-1992) om bekjempelse av kriminalitet, ble dette temaet drøftet i Stortinget

Komiteen vil videre vise til at representantene Jan Simonsen og Tor Nymo i Dokument nr. 8:64 (1993-1994) foreslo å opprette en egen domstol for gjenopptakelsesbegjæringer. Forslagsstillerne viste blant annet til at en vesentlig problemstilling i gjenopptakelsessaker var at den domstolen som har avsagt den kritiserte dommen også skal ta stilling til om det er tilstrekkelig grunnlag for gjenopptakelse. Forslagsstillerne viste blant annet til at dette kunne føre til at domstolene av ulike årsaker, bevisst eller ubevisst, ikke maktet å opptre uhildet, noe som igjen ville skade rettssikkerheten til den som hadde blitt ilagt den kritiserte dommen. Forslagsstillerne viste blant annet til at dette problemet hadde blitt omgått i europeisk rett gjennom at avgjørelsen om gjenopptakelse treffes av en annen domstol enn den som har avgjort skyldspørsmålet.

Komiteen vil videre vise til at Stortinget under behandling av Dokument nr. 8:64 (1993-1994) fattet følgende vedtak:

«Dokument nr. 8:64 for 1993-1994 om forslag fra stortingsrepresentantene Jan Simonsen og Tor Nymo om opprettelse av en domstol (klagerett) for gjenopptakelsesbegjæringer, vert å oversende Regjeringa til utgreiing og uttale.»

Komiteen vil vise til at Justisdepartementet i forbindelse med høringen til ovennevnte forslag av flere høringsinstanser ble oppfordret til å undersøke et fjerde alternativ der en vurderer å opprette en gjenopptakelseskommisjon etter engelsk mønster. Komiteen er tilfreds med at dette alternativet har blitt utredet og at det fremmes et selvstendig forslag om gjenopptakelse av straffesaker slik det foreligger i Ot.prp. nr. 70 (2000-2001).