4. Rettstilstanden i andre land og forholdet til folkeretten

På bakgrunn av de ulike internasjonale initiativene for å motvirke terrorisme, har de fleste land satt i verk en prosess for å endre sin nasjonale lovgivning på området. I kapittel 6.1 i proposisjonen gis en kort oversikt over lovarbeidet i de øvrige nordiske landene og i Storbritannia, Tyskland og USA.

Departementet understreker at det ved utformingen av lovtiltakene mot terrorisme er lagt særlig vekt på at FNs pålegg ikke kan tolkes slik at det oppstår noe motsetningsforhold til grunnleggende menneskerettigheter.

Det Europeiske Råd besluttet på et ekstraordinært møte i Brussel 21. september 2001 at bekjempelse av terrorisme skal være et høyt prioritert mål for EU. Rådet godkjente en handlingsplan for bekjempelse av terrorisme, som blant annet inneholder bestemmelser om styrking av politisamarbeidet og om mer effektivt rettslig samarbeid. I proposisjonen pkt. 6.3 gis en oversikt over EU-initiativer mot terrorisme.

Departementet har i sine vurderinger tatt forslagene i betraktning selv om de ikke omfattes av EØS-avtalen eller Schengen-samarbeidet. Terrorismens globale karakter gjør at ny norsk straffelovgivning langt på vei bør harmoniseres med lovgivningen i bl.a. de andre nordiske landene.