10.1 Veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner - omsetning ved kommisjon

Sammendrag

Departementet foreslår at unntakene i merverdiavgiftsloven § 5 første ledd nr. 1 bokstav d utvides til å gjelde når organisasjonene mv. benytter kommisjonærer. Forslaget innebærer at kommisjonærers omsetning av prospektkort, brosjyrer, kalendere og andre gjenstander av ubetydelig verdi - forutsatt at dette skjer leilighetsvis og er ledd i oppdragsgiverens virksomhet - og varer til betydelig overpris, på vegne av organisasjonene mv., er utenfor merverdiavgiftsområdet.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til forslaget til merverdiavgiftsloven § 5 første ledd nr. 1 bokstav d nytt tredje punktum.

10.2 Merverdiavgiftsplikt for NRKs allmennkringkastingsvirksomhet

Sammendrag

Regjeringen foreslår at NRKs allmennkringkastingsvirksomhet tas inn i merverdiavgiftssystemet med full fradragsrett og en redusert merverdiavgiftssats på 12 pst. på kringkastingsavgiften.

Regjeringens vurderinger av alternative løsninger og forslag er nærmere beskrevet i St.prp. nr. 1 (2002-2003) Skatte-, avgifts- og tollvedtak punkt 3.2.3.

Komiteens merknader

Komiteen viser til merknader i Budsjett-innst. S. nr. 1 (2002-2003) punkt 4.6.

Komiteen slutter seg til forslaget om opphevelse av merverdiavgiftsloven § 5 første ledd nr. 1 bokstav e.

10.3 Unntak for utleie av båtplasser

Sammendrag

Bakgrunnen for forslaget, gjeldende rett og departementets vurdering og forslag er omtalt i punkt 10.3 i proposisjonen.

Under behandlingen av Innst. S. nr. 145 (2001-2002) ble det blant annet uttalt at privat utleie av båtplasser burde likestilles med utleie fra båtplassforeninger. Det følger av vedtaket at Stortinget ønsker en avgiftsmessig likebehandling mellom næringsmessig utleie av båtplasser og den utleie som skjer gjennom foreninger hvor driften er basert på dugnad og medlemskontingenter.

Departementet vil peke på at dagens bestemmelser ikke innebærer en avgiftsmessig forskjellsbehandling som er særskilt for dette området. Grensen mellom virksomhet i og utenfor næring må trekkes for alle omsetningsformer innenfor merverdiavgiftsområdet.

Finansdepartementet antar at formålet med stortingsvedtaket best kan oppnås ved å innføre et generelt unntak fra avgiftsplikt for utleie av båtplasser. Dette kan gjennomføres ved at merverdiavgiftsloven § 5a annet ledd nr. 2 oppheves. Utleie av båtplasser vil da omfattes av det generelle unntaket i merverdiavgiftsloven § 5a første ledd og vil gjelde uavhengig av hvem eller hvilke som driver utleievirksomheten.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til forslaget om opphevelse av merverdiavgiftsloven § 5a annet ledd nr. 2.

Medlemene i komiteen frå Sosialistisk Venstreparti viser til Innst. S. nr. 145 (2001-2002) der desse medlemene gikk imot forslaget om å likestille utleige av båtplassar og båtforeiningar når det gjeld meirverdiavgift.

Desse medlemene viser òg til handsaminga i Stortinget hausten 2000 av Meirverdiavgiftsreforma 2001 og vil gå imot forslaget om oppheving av meirverdiavgiftslova § 5a andre ledd nr. 2.

10.4 Merverdiavgiftsunntak ved overdragelse av virksomhet

Sammendrag

Det bør etter departementets syn fremgå av ordlyden i merverdiavgiftsloven at varer og tjenester som varelager, driftsmidler, immaterielle verdier samt andre aktiva mv. som omsettes som ledd i overdragelse av virksomheten eller del av denne til ny innehaver er unntatt avgiftsplikt. Når det gjelder vare- og tjenestebegrepene vises det til definisjonene av disse i merverdiavgiftsloven § 2. Forslaget innebærer således en klargjøring av rettstilstanden. Etter forslaget vil det av ordlyden fremgå at det som etter merverdiavgiftsloven omfattes av varebegrepet og tjenestebegrepet kan omsettes uten at det utløser avgiftsplikt dersom omsetningen skjer som ledd i overdragelse av virksomhet eller del av denne til ny innehaver.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til forslaget til merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr. 6.

10.5 Fritak for merverdiavgift for alternative energikilder

Sammendrag

Finansdepartementet legger i punkt 10.5 i proposisjonen fram forslag om at gjeldende fritak for elektrisk kraft til husholdningsbruk i fylkene Finnmark, Troms og Nordland utvides til å omfatte energi levert fra alternative energikilder.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til forslaget til merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr. 9.

10.6 Alternativ medisin

Sammendrag

Helsetjenester er unntatt fra den generelle merverdiavgiftsplikten på omsetning av tjenester.

For tjenesteområder innenfor alternativ medisin mener Regjeringen det er behov for en nærmere vurdering av ytterligere unntak fra den generelle merverdiavgiftsplikten.

Med alternativ medisin menes terapi- og behandlingsformer som vanligvis ikke ytes innenfor den etablerte helsetjenesten.

Etter samarbeid med Helsedepartementet er Finansdepartementet kommet til at det er lite heldig å utvide tolkingen av begrepet helsetjenester i merverdiavgiftsloven. Departementet foreslår derfor at merverdiavgiftsloven § 5b første ledd nr. 1 endres til også å omfatte helserelaterte tjenester. En slik utvidelse av bestemmelsen vil gi et bedre grunnlag for ytterligere unntak for tjenester som ikke er helsetjenester i tradisjonell forstand.

Komiteens merknader

Komiteen viser til merknader i Budsjett-innst. S. nr. 1 (2002-2003), punkt 4.5.

Komiteen slutter seg til forslaget til merverdiavgiftsloven § 5b første ledd nr. 1 og § 5b annet ledd første punktum med ikrafttredelsesbestemmelse.