Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om A) lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) og B) lov om gjennomføring og kontroll av EØS-avtalens konkurranseregler mv. (EØS-konkurranseloven) mv.

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 50 (2003-2004)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 6 (2003-2004)
  • Dato: 12.02.2004
  • Utgiver: Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen
  • Sidetall: 72
Til Odelstinget

Oslo, i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, den 12. februar 2004

Sonja Irene Sjøli Ulf Erik Knudsen
leder ordfører