1.1 Samandrag

I proposisjonen inngår:

 • Forslag til endringer i lovbestemte beløpsgrenser mv.

 • Forslag til lovendringer som følge av reorganiseringen av skatteetaten (ROS)

 • Forslag til videreføring av særskilte skattefordeler i AFP-ordningen frem til 1. januar 2010

 • Forslag til avvikling av skattefavoriseringen av IPA og livrenter

 • Forslag til endring av reglene om beskatning av aksjegevinster mv. realisert etter utflytting

 • Forslag til endringer i svalbardbeskatningen for inntektsårene 2006 og 2007

 • Forslag om adgang til beregning av friinntekt av pådratte investeringskostnader i byggeperioden for nye og oppgraderte vannkraftverk

 • Forslag til endring av skattereglene for finansielle poster i petroleumsbeskatningen

 • Forslag til endring i CO2-avgiftsloven på kontinentalsokkelen

 • Forslag til presisering av forskriftshjemmelen i skatteloven § 14-5 fjerde ledd bokstav g - skattemessig behandling av tap på utlån i banker og finansieringsforetak

 • Forslag til fradrag for avsetning til felleseid andelskapital i visse samvirkeforetak

 • Forslag til skattefritak ved overdragelse av landbrukseiendom fra et familiesameie

 • Forslag til endringer i ordningen for betinget skattefritak ved innløsning av festet tomt

 • Forslag til innføring av skattefritak på gevinst ved vern av skog

 • Forslag til endringer i skogfondsordningen

 • Forslag til innføring av maksimumsgrense for ligningsverdien på annen fast eiendom

 • Forslag til endret verdsettelse av aksjer, grunnfondsbevis og verdipapirfondseiendeler ved formuesskatteligningen

 • Forslag til fritak for formuesskatt på engangserstatningsutbetaling til barn ved tap av forsørger

 • Forslag til endringer i oppgave- og betalingsfrister

 • Forslag til utvidelse av politiets tilgang til valutaregisteret

 • Forslag til utvidelse av ligningslovens bestemmelser om dekning av sakskostnader

 • Forslag til lovendringer i skattebetalingsloven

 • Forslag til klargjøring av dokumentavgiftsplikten ved erverv av bygning på fremmed grunn

 • Forslag om dokumentavgiftsfritak ved overføring av fast eiendom mellom samboere

 • Forslag om endring i merverdiavgiftsloven

 • Forslag til endring i lov om særavgifter

 • Forslag til endring i lov om statens pensjonsfond som følge av innføring av NOx-avgift

 • Forslag til oppretting av lovtekst

 • Omtale av saker om skattefritak på nærmere vilkår etter skatteloven §§ 11-21 og 11-22

 • Oversikt over fradragsbeløp og beløpsgrenser i skatteloven

1.2 Merknader frå komiteen

Komiteen, medlemene frå Arbeidarpartiet, Marianne Aasen Agdestein, Rolf Terje Klungland, Torgeir Micaelsen, Reidar Sandal, leiaren Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og Eirin Kristin Sund, frå Framstegspartiet, Gjermund Hagesæter, Ulf Leirstein, Jørund Rytman og Christian Tybring-Gjedde, frå Høgre, Svein Flåtten, Peter Skovholt Gitmark og Jan Tore Sanner, frå Sosialistisk Venstreparti, Magnar Lund Bergo og Heikki Holmås, frå Kristeleg Folkeparti, Hans Olav Syversen, frå Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen, og frå Venstre, Lars Sponheim, viser til at Regjeringa sine vurderingar og framlegg er nærmare omtala nedanfor i denne innstillinga og i Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte- og avgiftsopplegget 2007 - lovendringer.

Komiteen viser elles til at det generelt berre er samandrag av Regjeringa sine vurderingar og framlegg som er referert nedanfor under dei enkelte punkta. Bakgrunnen for lovframlegga, gjeldande norsk rett, utanlandsk rett, høyringsnotat, høyringsfråsegner mm. knytt til dei enkelte vurderingane og framlegga, er gjort nærmare greie for i nemnde odelstingsproposisjon. Også nærmare vurderingar knytt til lovframlegga er i nokon grad berre dels gjengjeven, eventuelt berre vist til.

Komiteen viser elles til sine merknader nedanfor under dei enkelte punkta og i Budsjett-innst. S. nr. 1 (2006-2007) og Budsjett-innst. S. I (2006-2007), som vert avgjevne samstundes med denne innstillinga.