2. Naturgass som miljøvennlig energibærer

       Naturgass er miljøvennlig i forhold til andre fossile energibærere. Sammenlignet med bruk av kull og oljeprodukter gir naturgassen lavere utslipp av karbondioksid (CO2), og ved de fleste anvendelser også lavere utslipp av nitrogenoksider (NOx). Naturgassen brenner praktisk talt uten utslipp av svovel og partikler.

       Departementet viser til at i Norden fremstår bygging av ny kullkraft som et alternativ til gasskraft for å dekke etterspørselsveksten. Norsk gasseksport som kan erstatte bruk av kull og olje i Europa, vil gi store utslippsreduksjoner. I tillegg kan gass redusere behovet for kjernekraft.

       Når det gjelder miljøeffekter av norsk gasseksport har departementet beregnet at en eksport til kontinentet på 62 mrd. m3 gass vil føre til utslipp av knapt 6 millioner tonn CO2 knyttet til energien brukt i produksjon og transport av gass på sokkelen. Det betyr at hvis ca 5 % av den norske gassen som eksporteres til kontinentet erstatter kull og resten erstatter brensler med samme CO2-utslipp som gass, vil reduksjonen i CO2-utslipp i importlandene overstige CO2-utslippene på sokkelen. I denne sammenheng viser departementet til det globale miljøproblem som utslipp av klimagasser representerer, og som må vurderes på tvers av landegrensene.

       Ved bruk av gass i transportsektoren vil utslipp av nitrogenoksider reduseres betydelig og utslipp av svovel og partikler elimineres. Miljøforbedringene ved bruk av naturgass i denne sektoren er relativt sett størst for tunge kjøretøyer i byer. Bruk av gass i ferger kan gi betydelige reduksjoner i utslippene av nitrogenoksider. Departementet viser til at bruk av naturgass i transportsektoren er vanskelig å få til på forretningsmessig basis, men synes enklest og miljømessig mest fordelaktig for busser i byer og eventuelt ferger. Det er og vil fortsatt bli gitt støtte til prøveprosjekter med bruk av gass i transportsektoren.