1. Sammendrag

       Forslagsstillerne viser i dokumentet til at etter innføringen av energiloven i 1991 er beregningsreglene for overføringskostnadene av kraft fra produksjonssted til forbruker lagt helt om, og at det nå tas utgangspunkt i kraftutvekslingen i definerte tilknytningspunkter (herav punkttariff). Det beregnes særskilte tariffer for henholdsvis innmating og uttak av kraft, og i punkttariffen innkalkuleres kostnader for overliggende nett. Det vises til at kraftkjøper i prinsippet kun skal bli belastet med en avgift uavhengig av hvor mange nett som benyttes for overføring.

       Det vises videre til at det i de senere år har vært rasjonalisering og sentralisering av kraftrelaterte virksomheter, og at de tidligere fordeler med kort avstand mellom produksjon og forbruk elimineres. Forslagsstillerne ber Regjeringen ta initiativ til å endre punkttariffsystemet slik at de reelle verdistrømmene i kraftsektoren blir lagt til grunn, bygd på følgende kriterier:

1. Punkttariffsystemet må utformes med bakgrunn i den reelle kraftflyten i nettsystemet. Forbrukere bør i utgangspunktet betale lik overføringspris uansett geografisk plassering i landet, likevel slik at en honorerer produksjon og forbruk som medfører redusert nettap.
2. Punkttariffsystemet må utformes slik at det ikke oppmuntrer til linjebygging av kommersielle grunner. Det må heller ikke oppmuntre til utforming av kraftstasjonsområder slik at kostnader som naturlig bør relateres til produksjon, overføres til det monopolbaserte nettområdet.
3. Punkttariffene må i størst mulig grad gjenspeile systembelastningen i nettnivåene. Dette er i tråd med det grunnleggende rettsprinsipp om ytelse mot ytelse. Bare dersom du gjør bruk av en tjeneste, skal du betale for den. Dette prinsipp vil ha den følge at kraft som mates inn i underliggende nett ikke belastes full punktavgift for overliggende nett. Dette vil stimulere til direkte innmating i lavere nettnivåer og redusere belastningen på overliggende nett. Dette er også i tråd med Regjeringens overordnede mål i forbindelse med innføringen av energiloven om å sikre en mest mulig rasjonell utnyttelse av kraftressursene.
4. Det må være en rimelig forholdsmessighet mellom forbruksavhengige og forbruksuavhengige ledd i tariffsystemet. I dag legges en for stor del på de forbruksuavhengige ledd.
5. Dersom det faktisk ikke gjøres bruk av det overliggende nett ved lokalt kraftuttak, skal det ikke betales annet enn tilknytningsavgift til dette nettnivå. Tilknytningsavgiften er betaling for markedsadgang og leveringssikkerhet. Effektavgift og energiavgift skal kun betales til den lokale netteier.

       Følgende forslag fremmes, datert 7. februar 1996:

       «Stortinget ber Regjeringen ta initiativ til å endre punkttariffsystemet slik at de reelle verdistrømmene i kraftsektoren blir lagt til grunn, og en kan nå målet om reell prisutjevning til forbruker.»