Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om å be Riksrevisjonen foreta en forvaltningsrevisjon av Samferdselsdepartementets oppfølging av Stortingets vedtak og forutsetninger ved etableringen av BaneTele AS og departementets saksbehandling av statslånet til BaneTele AS, samt å foreta en gjennomgang av organisasjonsmodellen som ble valgt for styringen av BaneTele AS, tilknytningen til Jernbaneverket mv.

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 249 (2002-2003)
  • Dato: 10.06.2003
  • Utgiver: Kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 7

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 10. juni 2003

Ågot Valle

leder

André Dahl

ordfører