Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Hallgeir H. Langeland, Ingvild Vaggen Malvik, Øystein Djupedal, Inge Ryan og Lena Jensen om en mer aktiv politikk for økt utvinningsgrad og bedre ressursutnyttelse på norsk sokkel samt lavere lokale og globale miljøutslipp

Til Stortinget

Sammendrag

Følgende forslag fremmes i dokumentet:

"Stortinget ber Regjeringen om å utrede og fremme forslag om en mer aktiv politikk for økt utvinningsgrad og bedre ressursutnyttelse på norsk sokkel samt lavere lokale og globale miljøutslipp. Dette innebærer at Regjeringen skal:

  • 1. Gjennomgå lisenssystemet og rammebetingelsene for operatører og deleiere, og foreslå en mer offensiv strategi for å utnytte ressursene i de feltene som allerede er åpnet. Dette vil blant annet kreve en strengere og mer dynamisk lisensforvaltning, innskjerping av selskapenes forvaltningsansvar i henhold til petroleumsloven og mer aktivt bruk av statens lisensmakt og eierandeler for å fremme CO2-injiseringsprosjekter så raskt som mulig på alle aktuelle felt på norsk sokkel.

  • 2. Etablere et nasjonalt mål om å realisere CO2-injeksjon av minimum 5 millioner tonn CO2 årlig innen 2008, og det gjennomføres et felles F&U-program med deltagere fra staten og olje- og gassindustrien for CO2-injiseringsprosjekter samt offshoregasskonvertering, -metanolproduksjon og -hydrogenproduksjon.

  • 3. Sørge for at CO2-injeksjon på Gullfaksfeltet blir realisert.

  • 4. Gjennomgå GIEKs tildelingskriterier - for å styrke fokus på miljø- og utvinningsgradsfilosofien og stimulere til større samhandling mellom teknologibedriftene og videreutvikle INTSOK, eller danne et forum som målrettes, mot eksport av miljø- og utvinningsgradsteknologi.

  • 5. Etablere en sterkere sammenheng mellom tildelingspolitikken og prestasjoner for økt utvinningsgrad.

  • 6. Utrede skatteendringer som eksplisitt fremmer samfunnsøkonomisk lønnsom økt utvinningsgrad og CO2-injeksjon uten at det gis generelle skatteletter og slik at den totale grunnrentebeskatningen blir opprettholdt."

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sylvia Brustad, Mette Gundersen og Knut Werner Hansen, fra Høyre, Øyvind Halleraker, Leif Frode Onarheim, og Inger Lise Aarrestad fra Fremskrittspartiet, Øyvind Korsberg og Øyvind Vaksdal, fra Sosialistisk Venstreparti, Ingrid Fiskaa og Ingvild Vaggen Malvik, fra Kristelig Folkeparti, Ingmar Ljones og lederen Bror Yngve Rahm, og fra Senterpartiet, Inger S. Enger, viser til St.meld. nr. 38 (2003-2004) om petroleumsvirksomheten, og til de respektive partienes merknader til den i Innst. S. nr. 249 (2003-2004).

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til dokumentet og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Dokument nr. 8:39 (2003-2004) - forslag fra stortingsrepresentantene Hallgeir H. Langeland, Ingvild Vaggen Malvik, Øystein Djupedal, Inge Ryan og Lena Jensen om en mer aktiv politikk for økt utvinningsgrad og bedre ressursutnyttelse på norsk sokkel samt lavere lokale og globale miljøutslipp - vedlegges protokollen.

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 9. juni 2004

Bror Ynge Rahm

leder

Leif Frode Onarheim

ordfører