Brev fra Kultur- og kirkedepartementet v/statsråden til familie- og kulturkomiteen, datert 23. november 2009

Prop. 1 S (2009–2010) Spørsmål fra Familie- og kulturkomiteen

Jeg viser til brev av 17. november 2009 fra Familie- og kulturkomiteen vedrørende følgende spørsmål i forbindelse med statsbudsjettet 2010:

I forbindelse med behandlingen av Prop.1 S (2009–2010) ber familie- og kulturkomiteen om departementets vurdering av dagens pressestøtte om denne på noen områder kommer i konflikt med EØS-avtalen.

Departementet antar at komiteen i første rekke sikter til produksjonstilskuddet til dagsaviser, som utgjør hoveddelen av den direkte støtten til norsk dagspresse.

Det rettslige utgangspunktet i EØS-avtalens bestemmelser om statsstøtte er at all offentlig støtte til næringslivet som vrir eller truer med å vri konkurransen er forbudt, forutsatt at denne støtten påvirker handelen mellom EØS-landene.

Det kan fastslås at den norske pressestøtten (dvs. produksjonstilskuddet til dagsaviser) er statsstøtte slik begrepet er definert i EØS- avtalens artikkel 61(1).

All ny statsstøtte skal notifiseres til, og godkjennes av, ESA før iverksettelse. Støtte som er definert som "eksisterende støtte" kan derimot lovlig utbetales inntil ESA eventuelt igangsetter en prosedyre for å bringe den til opphør. Eksisterende støtte inkluderer bl.a. støtteordninger fra før EØS-avtalen trådte i kraft som fremdeles er i bruk, inkludert produksjonstilskuddet til dagsaviser (pressestøtten).

Kultur- og kirkedepartementet legger derfor til grunn at EØS-avtalens statsstøtteregelverk ikke er til hinder for å tildele produksjonstilskudd til dagsaviser.

Samtidig er det viktig å være oppmerksom på at den norske pressestøtten ikke er blitt konkret prøvd opp mot EØS-avtalens regler om statsstøtte. ESA har som oppgave å kontinuerlig granske alle eksisterende støtteordninger og undersøke mulige tilfeller av ulovlig støtte som det får kjennskap til.

Kultur- og kirkedepartementet viser til at både Sverige og Danmark, og en rekke andre EU-land, har ordninger med pressestøtte. De svenske ordningene er særlig sammenliknbare med de norske, både i formål og innretning.

I november i 2008 innledet EU en granskning av den svenske pressestøtten i etterkant av at Sverige notifiserte endringer i sin pressestøtteordning. Resultatet av granskningen var at EU-kommisjonen i juni 2009 konkluderte med at den eksisterende svenske ordningen har elementer av konkurransevridende statsstøtte, mao at ordningen må endres for at den skal kunne anses forenlig med EU-retten.

Etter departementets vurdering er det et sentralt poeng at Kommisjonen langt på vei har akseptert den svenske pressestøtten og anerkjenner de målsettingene som støtteordningene er ment å oppnå.

Unntaket er støtten til aviser i de store byene, i praksis tilskuddet til Svenska Dagbladet og Skånska Dagbladet. Kommisjonen viser bl.a. til at støtten ikke kan anses nødvendig for å opprettholde avismangfoldet, og at støtten må anses uproporsjonalt høy i forhold til formålet med støtteordningen. På denne bakgrunn har Kommisjonen foreslått såkalte "formålstjenlige tiltak" for å bringe den svenske pressestøtten i overensstemmelse med EU-retten. Konkret dreier det seg om å begrense støttebeløpet for storbyaviser, å innføre en øvre grense for støttenivå og å tidsbegrense systemet med pressestøtte.

Sverige ble av Kommisjonen gitt tre måneder på å innrette seg etter kommisjonens pålegg før eventuelle formelle skritt vil bli iverksatt fra Kommisjonens side. Sverige har fått utsatt fristen og vil inngi svar til Kommisjonen innen 22. desember 2009.

Utfallet av EU- kommisjonens granskning av den svenske pressestøtteordningen må antas å få betydning for hvordan ESA vil vurdere en eventuell sak vedrørende den norske pressestøtten.

Mediestøtteutvalget, som bl.a. skal gjennomgå pressestøtten, har fått i oppdrag å vurdere om utvalgets forslag vil reise problemstillinger knyttet til EØS-avtalens statsstøtteregelverk.