Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2011 under Justis- og politidepartementet (Direktoratet for nødkommunikasjon)

Til Stortinget

Sammendrag

Med bakgrunn i framdrifta i Nødnettprosjektet og som del av ordinær kontraktsoppfølging med leverandøren blei det hausten 2010 avtalt endringar på tidspunkt for leverings- og betalingsmilepælar. Som følgje av dette og i tråd med kravet til realistisk budsjettering blei det behov for endringar i periodiseringa av utgiftene mellom 2010 og 2011. I Prop. 21 S (2010–2011) Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Justis- og politidepartementet, jf. Innst. 102 S (2010–2011), blei det derfor foreslått å redusere løyvinga under kap. 456 og kap. 3456 i 2010. Det blei samtidig varsla at regjeringa tar sikte på å kome attende til Stortinget med forslag om tilleggsløyving i 2011.

Driftsutgifter, operatør- og vedlikehaldskostnader vil forfalle til betaling for staten når leverandøren formelt har oppnådd milepælar for radionettverket og i kommunikasjonssentralleveransen til naudetatane. Regjeringa legg til grunn at denne milepælsbetalinga vil felle til betaling i byrjinga av 2011. Samla ramme for første utbyggingsområde blir ikkje endra som følgje av dette.

Endringsforslaga

På kap. 456 post 1 Driftsutgifter blir det foreslått å auke løyvinga med 101,1 mill. kroner i 2011. Dette forslaget er i samsvar med nedjusteringa på same kapittel og post i Prop. 21 S (2010–2011), jf. Innst. 102 (2010–2011).

På kap. 456 post 45 Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast, blir det foreslått å auke løyvinga med 88,8 mill. kroner i 2011. Forslaget er i samsvar med nedjusteringa på same kapittel og post i Prop. 21 S (2010–2011), jf. Innst. 102 S (2010–2011).

Den foreslåtte auken i løyvinga under kap. 456 post 45 fører også med seg forslag om å auke løyvinga under kap. 3456 post 2 Refusjonar. Det blir foreslått å auke løyvinga under posten med 16,3 mill. kroner i 2011.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Anne Marit Bjørnflaten, Susanne Bratli, Freddy de Ruiter, Gorm Kjernli, Magne Rommetveit og Tone Merete Sønsterud, fra Fremskrittspartiet, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen, Bård Hoksrud og Arne Sortevik, fra Høyre, Øyvind Halleraker, Lars Myraune og Ingjerd Schou, fra Sosialistisk Venstreparti, Hallgeir H. Langeland, fra Senterpartiet, Janne Sjelmo Nordås, og fra Kristelig Folkeparti, lederen Knut Arild Hareide, er tilfreds med at denne endringen i statsbudsjettet kun utgjør en tidsmessig forskyving av en betalingsmilepæl fra 2010-bevilgningen, jf. Prop. 21 S (2010–2011), uten at dette representerer en kostnadsøkning i prosjektet.

Komiteens flertall, medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, vil peke på at innføringen av første fase av Nødnett har tatt svært lang tid, noe som også medførte at budsjettpostene ble nedjustert i 2010. Flertallet er tilfreds med at man endelig har fått på plass første fase av Nødnett, og støtter derfor forslaget om å øke bevilgningene med 101,1 mill. kroner i 2011. Flertallet vil videre peke på at en del av dem som har tatt i bruk det nye Nødnett, peker på at det fortsatt er en del utfordringer som må løses i tiden fremover. Flertallet registrerer imidlertid også at ingen ønsker seg tilbake til det gamle nettet. Flertallet forventer derfor at evalueringen av første fase raskt blir lagt frem for Stortinget, og slik at Stortinget raskt kan fatte en beslutning om eventuelt å gå videre med den videre utbyggingen av det nye Nødnett i hele landet.

Flertallet ser med uro på at videre utbygging av Nødnett er forsinket med 3 år. Tap av viktig kompetanse og fordyrende omkostninger som følge av utsettelsen bør forsøkes redusert. Flertallet mener utsettelsen burde vært unngått.

Flertallet viser til at flere kommuner melder om økte utgifter i forbindelse med drift av nytt Nødnett. Flertallet mener det er viktig at de reelle kostnader for kommunene synliggjøres og fullt ut kompenseres.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vil vise til Prop. 1 S (2010–2011) fra Justis- og politidepartementet der det går fram at evaluering av første trinn og kvalitetssikring av landsdekkende trinn vil bli utført i henhold til redegjørelsen i St.prp. nr. 30 (2006–2007), og at regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en nærmere vurdering av spørsmålet om landsdekkende utbygging av Nødnett når evaluering og kvalitetssikring er ferdigstilt.

Komiteens tilråding

Komiteen viser ellers til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

I statsbudsjettet for 2011 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter:

456

Direktoratet for nødkommunikasjon

1

Driftsutgifter, blir auka med

101 100 000

frå kr 139 870 000 til kr 240 970 000

45

Driftsutgifter, blir auka med

88 800 000

frå kr 385 700 000 til kr 474 500 000

Inntekter:

3456

Direktoratet for nødkommunikasjon

2

Refusjonar, blir auka med

16 300 000

frå kr 6 521 000 til kr 22 821 000

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 28. mars 2011

Knut Arild Hareide

Tone Merete Sønsterud

leder

ordfører