2. Endringer i reglene om offentlige skattelister

2.1 Sammendrag

Departementet legg fram forslag om innstrammingar i måten ein gjer skattelista offentleg.

Departementet foreslår at skattelista skal vere tilgjengeleg på skatteetatens heimesider på internett fram til utlegg av neste års liste. Etter forslaget må dei som ønskjer å søkje i lista kjenne namnet til den han eller ho ønskjer opplysningar om. Dei som ønskjer å søkje i skattelista må logge seg inn på ID-porten med MinID.

Likningsstyresmaktene vil etter forslaget framleis kunne gi pressa ei elektronisk kopi av skattelista, men berre såframt den aktuelle redaksjonen skriv under på ei avtale om ikkje å offentleggjere heile eller deler av skattelista for personlege skattytarar på Internett. Pressa vil framleis kunne bruke opplysningane i skattelista til journalistiske føremål. Dei kan til dømes lage samanstillingar over skatteopplysningar for skattytarar i ulike bransjar eller områder, og avdekkje eventuelle manglar i skattesystemet. Etter forslaget kan pressa også nytte og gjere offentleg opplysningar om einskilde personar i artiklane dei publiserar.

Departementet foreslår å avvikle ordninga med at skattestyresmaktene legg ut papirversjonar av skattelistene ved skattekontora. I staden skal skattekontora som er opne for publikum utan særskild avtale gjere opplysningane tilgjengelege for publikum ved å setje ut ein PC som dei kan nytte til søk i skattelista.

Departementet legg vidare fram forslag om å fjerne frå lista opplysningar om avdøde personar og personar under 18 år.

Forslaget vil gi auka kostnader for skatteetaten i form av ekstraarbeid, og årlege drifts- og forvaltningskostnader. Ei løysing med innlogging via ID-porten vil bli drifta av Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). For å integrere tenesta vil det blant anna vere naudsynt med utviklingsarbeid i DIFI. Løysinga vil ha ein positiv effekt ved at fleire vil få kunnskap om MinID og ID-porten. Meirkostnadene vil bli omlag 11,5 mill. i 2011 og omlag 4,2 mill. kroner årlig frå 2012. DIFIs meirkostnader er inkludert i anslaga.

Departementet foreslår at endringane tek til å gjelde straks. Det inneber at endringane vil gjelde for skattelista for inntektsåret 2010, som skal leggjast ut til gjennomsyn til hausten.

2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, mener offentliggjøring av skattelistene er viktig for tilliten til skattesystemet og bidrar til den samfunnsmessige kontrollen med ligningsmyndighetene. Hensynet til åpenhet må likevel balanseres mot andre samfunnsmessige interesser. Det vises i den sammenheng til Innst. 190 S (2010–2011) hvor flertallet stiller seg bak intensjonene i høringsnotatet fra Finansdepartementet av 31. januar 2011 om endringer i reglene om offentliggjøring av skattelistene. Den stadig økende kommersialiseringen av skattelistene, hvor informasjonen blant annet har blitt brukt i betalingstjenester til mobiltelefoner, er en uønsket utvikling. I tillegg må hensynet til enkeltpersoners rettssikkerhet veie tungt.

Flertallet har merket seg høringsinnspillene fra Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening og mener at forslaget til endring i ligningsloven § 8-8 nr. 4 ikke skal forstås slik at man legger journalistiske begrensninger. Begrensningene er ment i forhold til publisering på internett eller overlevering av hele eller deler av listen til andre. Det skal være slik at pressen kan plukke ut personer fra listene for å lage saker som ivaretar pressens rolle som en samfunnskritisk aktør ovenfor myndighetene og samfunnsutvikling. Det betyr at lister over kommunenes ti rikeste, folkevalgtes inntekt, osv. skal også i framtiden være mulig å publisere.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet vil forby offentliggjøring av skattelister. Begrunnelsen er i hovedsak at offentliggjøring krenker privatlivets fred og at slik offentliggjøring kan misbrukes av kriminelle for å velge ut offer.

Disse medlemmer mener regjeringens tiltak er utilstrekkelige. Disse medlemmer viser for øvrig til Dokument 8:15 S (2010–2011) om å forby offentliggjøring av skattelistene og Innst. 192 S (2010–2011) til dette forslaget som ikke fikk Stortingets tilslutning.

Disse medlemmer mener regjeringens forslag tross alt er et skritt i riktig retning og støtter dette derfor subsidiært.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til sine forslag fremsatt i Dokument 8:11 S (2010–2011) og i Innst. 134 S (2009–2010). Disse medlemmer ser det som positivt at regjeringen med de foreslåtte endringene for offentliggjøring av skattelistene tar grep om kommersialiseringen og personvernproblematikk tilknyttet offentliggjøring av skattelistene. Regjeringen nærmer seg de forslag disse medlemmer har fremmet, men burde ha gått lenger for å styrke personvernet og for å redusere snokingen og fjerne mulighetene for kriminalitet og mobbing med utgangspunkt i søk i skattelistene. Disse medlemmer ser positivt på de innstrammingene regjeringen foretar, men er både skeptisk til om de vil være effektive og ville ha gått lenger med noen tiltak.

Disse medlemmer mener at regjeringens bruk av MinID som inngang til søk på skattelistene er fornuftig, men kan dermed heller ikke se noen grunn til at man ikke samtidig bruker dette til å innføre at den som søker må identifisere seg overfor den som blir søkt på. Disse medlemmer stiller seg undrende til at departementet ikke har utredet dette, og registrerer at bl.a. FAD – Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet – kommenterer at bruken av MinID i noen grad vil kunne «forhindre snoking i skattelistene». Disse medlemmer mener at en løsning der den som søkes på fikk en melding om hvem som søkte, ville være et riktig virkemiddel. Disse medlemmer mener at muligheten for kriminalitet, mobbing og andre uheldige utslag av offentliggjøringen ville kunne reduseres kraftig om man tok dette grepet samtidig med de øvrige endringene som gjennomføres.

Disse medlemmer fremmer derfor følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte med forslag på hvordan et meldesystem der den som blir søkt på får melding om hvem som søker på ens navn i skattelistene, kan innføres gjennom bruk av MinID.»

Disse medlemmer er i lys av utfordringene Skattedirektoratet fikk med datakapasiteten da selvangivelsene ble lagt ut i vår, spente på om interessen og belastningen nok en gang blir for stor. Disse medlemmer er også skeptisk avventende til om Skattedirektoratet klarer å unngå at noen bryter seg inn i systemet og klarer å offentliggjøre skattelistene til tross for de avtalene som skal inngås med mediene. Dette vil vise seg til høsten.

Disse medlemmer ser ingen grunn til at skattelistene skal ligge ute offentlig tilgjengelig hos Skattedirektoratet lenger enn de tre ukene som har vært gjeldende til nå. Det var medienes kommersialisering av søkene som utvidet tilgjengeligheten. Disse medlemmer vil tilbake til at det er en tre-ukersperiode denne informasjonen er tilgjengelig for allmennheten. Mediene får sine egne elektronisk kopier, og deres kritiske journalistikk blir ikke hindret av at tilgjengeligheten begrenses til tre uker. Disse medlemmer er spent på om mediene da bruker dette i tråd med intensjonen eller om det er den enkle, ukritiske formidlingen som fortsatt vil råde.

Disse medlemmer fremmer derfor følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen begrense den offentlig allmenne tilgjengelighet for søk i skattelistene gjennom Skattedirektoratets hjemmesider til de i dag gjeldende tre uker.»

Disse medlemmer er enig i at det ikke er de samme personvernutfordringer når det gjelder selskaper og støtter regjeringens vurderinger når det gjelder disse.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti er generelt positivt til de endringene regjeringen nå foreslår i tilgangen til skattelistene.

Dette medlem vil imidlertid vise til høringen 23. mai 2011 i finanskomiteen om revidert nasjonalbudsjett. Her fremholdt representanter for pressen at regjeringens forslag ville føre til en vesentlig begrensning i deres mulighet til å drive kritisk og undersøkende journalistikk om saker av stor betydning for den offentlige debatten i Norge. En rekke saker som både omhandlet skattepolitikk og andre politiske områder ble nevnt. Dette medlem viser til at pressen trakk frem følgende endringsforslag i regjeringens forslag som særlig viktige: 1) Det må bli mulig for pressen å identifisere skattyteres kjønn og fødselsdato, og 2) frilansjournalister må få den samme tilgangen til listene som fast ansatte journalister. Dette medlem mener at det er viktig å imøtekomme disse ønskene av hensyn til den allmenne samfunnsdebatten.

Dette medlem fremmer derfor følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen om å sikre at pressen får mulighet til å identifisere skattyteres kjønn og fødselsdato i skattelistene.»

«Stortinget ber regjeringen gjøre det mulig for frilansjournalister å få den samme tilgangen til skattelistene som fast ansatte journalister.»

Komiteens medlem fra Venstre er tilfreds med den løsningen regjeringen har valgt for å balansere hensynet til åpenhet og hensynet til personvern når det gjelder forslag til nye regler for offentliggjøring av skattelister.

Dette medlem viser til at allerede under Stortingets behandling av Innst. 134 S (2009–2010) fremmet dette medlem følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen stramme inn offentliggjøring av skattelister slik at disse bare blir tilgjengelig fra offentlige databaser/nettsider.»

Dette medlem konstaterer at den løsningen regjeringen nå har valgt er i tråd med intensjonene i dette forslaget.