Innstilling fra næringskomiteen om endringar i statsbudsjettet 2012 under Fiskeri- og kystdepartementet

Dette dokument

  • Innst. 131 S (2012–2013)
  • Kildedok: Prop. 32 S (2012–2013), kap. 5575 og II
  • Dato: 05.12.2012
  • Utgiver: næringskomiteen
  • Sidetall: 2

Til Stortinget

Sammendrag

Kap. 1050 Diverse fiskeriformål

Post 72 Tilskot til tryggleiksopplæring for fiskarar

Delar av tilskotet til tryggleiksopplæring for fiskarar blir utbetalt etter at rekneskapen ligg føre.

For å kunne overføre den delen av tilskotet som ikkje blir utbetalt i 2012 til 2013, foreslår Fiskeri- og kystdepartementet at kap. 1050 post 72 får tilføya stikkordet «kan overførast».

Kap. 5575 Sektoravgifter under Fiskeri- og kystdepartementet

Post 74 Sektoravgifter Kystverket

Som følgje av lønnskompensasjon på kap. 1062 post 1 på gebyrfinansierte område må kap. 5575 post 74 aukast med 13,1 mill. kroner.

Fiskeri- og kystdepartementet foreslår derfor å auke kap. 5575 post 74 med 13,1 mill. kroner i 2012.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Else-May Botten, Lillian Hansen, Arne L. Haugen, Ingrid Heggø og lederen Terje Aasland, fra Fremskrittspartiet, Per Roar Bredvold, Harald T. Nesvik og Torgeir Trældal, fra Høyre, Frank Bakke-Jensen, Svein Flåtten og Elisabeth Røbekk Nørve, fra Sosialistisk Venstreparti, Alf Egil Holmelid, fra Senterpartiet, Irene Lange Nordahl, og fra Kristelig Folkeparti, Rigmor Andersen Eide, viser til forslagene om endringer i statsbudsjettet for 2012 under Fiskeri- og kystdepartementet og er enig i forslagene til endringer.

Komiteenmerker seg at det bl.a. under kap. 1050 Diverse fiskeriformål, tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere, legges opp til at deler av tilskuddet som ikke blir utbetalt i 2012 kan overføres til 2013.

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

I

I statsbudsjettet for 2012 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Inntekter

5575

Sektoravgifter under Fiskeri- og kystdepartementet

74

Sektoravgifter Kystverket, blir auka med

13 134 000

frå 774 025 000 til 787 159 000

II

Tilføying av stikkord

Stortinget samtykkjer i at stikkordet «kan overførast» blir tilføya under kap. 1050 Diverse fiskeriformål, post 72 Tilskot til tryggleiksopplæring for fiskarar og kap. 1070 Samfunnet Jan Mayen og Loran-C, post 1 Driftsutgifter, i statsbudsjettet for 2012.

Oslo, i næringskomiteen, den 5. desember 2012

Terje Aasland

Lillian Hansen

leder

ordfører