Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson og Ketil Solvik-Olsen om fritak for formuesbeskatning for formue som forvaltes av Overformynderiet

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

I dokumentet ble følgende forslag fremmet 5. oktober 2012:

«I

Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige lovendringer i skatteloven § 4-22 slik at personer med uføregrad ned til 15 pst. fritas for formuesskatt på erstatningsbeløpet.

II

Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige lovendringer i skatteloven slik at formue som er erstatning for alvorlige skader og forvaltes av Overformynderiet, for barn under 18 år, fritas fra formuesskatt.»

Det vises til dokumentet for nærmere redegjørelse og begrunnelse for forslaget.

Komiteen merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Gunvor Eldegard, Kjell Børre Hansen,Gerd Janne Kristoffersen, Marianne Marthinsen, Torfinn Opheim, Knut Storberget og Dag Ole Teigen, fra Fremskrittspartiet, Jørund Rytman, fung. leder Ketil Solvik-Olsen, Kenneth Svendsen og Christian Tybring-Gjedde, fra Høyre, Gunnar Gundersen, Arve Kambe og Jan Tore Sanner, fra Sosialistisk Venstreparti, Geir-Ketil Hansen, fra Senterpartiet, Magnhild Meltveit Kleppa, fra Kristelig Folkeparti, Hans Olav Syversen, og fra Venstre, Inge Hallgeir Solli, viser til at finansministeren har uttalt seg om forslaget i brev av 31. oktober 2012 til finanskomiteen. Brevet følger som vedlegg til denne innstillingen.

Komiteen viser til forslaget og til finansministerens brev, og merker seg at finansministeren ikke ser noen god begrunnelse for at det ikke er likebehandling mellom erstatninger utbetalt etter skadeerstatningsloven og beløp utbetalt fra forsikringer. Finansministeren viser i den forbindelse også til sitt svar på Dokument 15:1956 (2011–2012). I begge svarene viser finansministeren til at det arbeides med en lovendring, og at denne vil bli gjort gjeldende for inntektsåret 2012. Komiteen forutsetter at dette løftet innfris selv om det er kort tid igjen av 2012, og anser dermed at intensjonen i forslag II vil bli innfridd.

Komiteen vil bemerke at de forslag som framsettes er aktualisert gjennom flere oppslag i mediene, og sist gjennom VGs artikkel om et sterkt brannskadet barn i Troms. Når erstatninger eller forsikringer utbetales, ligger det tragedier bak. Komiteen vil poengtere at erstatningsbeløp utbetalt til unge mennesker, enten det er utbetalt etter skadeerstatningsloven eller fra forsikringer, i sin helhet skal gå til å forbedre dette barnets muligheter til et normalt liv. Erstatningsbeløpet som utbetales vil også vanligvis gjenspeile uføregrad, og utbetalt beløp gjenspeiler ulemper skaden vil medføre eller kostnader ved å kompensere for skaden.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, viser til at finansministeren i sitt brev skriver at det i sammenheng med den varslede lovendringen er naturlig å se nærmere på kravet som stilles til ervervsmessig uføregrad i skatteloven § 4-22.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, ser det som naturlig at formuesskattefritaket gjelder helt ned til 15 pst.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om nødvendige lovendringer i skatteloven § 4-22 slik at personer med uføregrad ned til 15 pst. fritas for formuesskatt på erstatningsbeløpet.»

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om nødvendige lovendringer i skatteloven slik at formue som er erstatning for alvorlige skader og forvaltes av Overformynderiet, for barn under 18 år, fritas fra formuesskatt.»

Forslag fra mindretall

Forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre:

Forslag 1

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om nødvendige lovendringer i skatteloven § 4-22 slik at personer med uføregrad ned til 15 pst. fritas for formuesskatt på erstatningsbeløpet.

Forslag 2

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om nødvendige lovendringer i skatteloven slik at formue som er erstatning for alvorlige skader og forvaltes av Overformynderiet, for barn under 18 år, fritas fra formuesskatt.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til representantforslaget og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Dokument 8:8 (2012–2013) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson og Ketil Solvik-Olsen om fritak for formuesbeskatning for formue som forvaltes av Overformynderiet – vedlegges protokollen.

Vedlegg

Brev fra Finansdepartementet v/statsråden til finanskomiteen, datert 31. oktober 2012

Dokument 8:8 S (2012-2013) Representantforslag om fritak for formuesbeskatning for formuer som forvaltes av Overformynderiet

Jeg viser til forslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson og Ketil Solvik-Olsen om at personer med uføregrad ned til 15 pst. fritas for formuesskatt av erstatningsbeløp (punkt I), samt at formue som er erstatning for alvorlige skader og forvaltes av overformynderiet fritas for formuesskatt for barn under 18 år.

Med utgangspunkt i den vanskelige situasjonen som et barn og dets familie havner i ved en alvorlig skadevoldende hendelse, er det i skatteloven § 4-22 innført lemperegler ved formuesbeskatningen av barn i visse tilfeller.

Barn som mottar engangserstatning for personskade etter reglene i skadeerstatningsloven kapittel 3, er fritatt for formuesskatt fram til og med det året de fyller 21 år, når skaden har ført til minst 50 prosent nedsatt ervervsevne. Fritak for formuesskatt på erstatningsbeløp gjelder også for barn som har fått engangserstatning etter skadeerstatningsloven for tap av forsørger. Disse reglene er en lovfesting av Skattedirektoratets tidligere lempningspraksis. Fritaket er begrunnet med at disse barna opplever en belastende situasjon, og at det anses uforholdsmessig tyngende å fastholde hele skatten for dem.

Dagens fritaksregel omfatter ikke utbetaling av ulykkesforsikring mv. som ikke har sammenheng med reglene for ansvar og utmåling av erstatning i skadeerstatningsloven. Etter min mening er ikke denne forskjellsbehandlingen mellom erstatning og forsikringsutbetalinger godt begrunnet. Som jeg allerede har varslet, bl.a. i skriftlig svar til stortingsrepresentant Gunnar Gundersen 21. september d.å., er jeg derfor i gang med å forberede en lovendring som kan gi likebehandling av forsikring og erstatning i disse tilfellene. I denne sammenheng mener jeg det er naturlig å se nærmere på kravet som stilles til ervervsmessig uføregrad i skatteloven § 4-22. Jeg vil imidlertid ikke foregripe innholdet i denne vurderingen nå. Jeg tar sikte på å fremme et høringsnotat eller et lovforslag uten en forutgående høring så snart som mulig, fortrinnsvis i løpet av høsten, med virkning for inntektsåret 2012.

Oslo, i finanskomiteen, den 6. desember 2012

Ketil Solvik-Olsen

Gunnar Gundersen

fung. leder

ordfører