Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Vigdis Giltun, Robert Eriksson, Laila Marie Reiertsen og Bente Thorsen om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemming

Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 5. februar 2013

Robert Eriksson

Steinar Gullvåg

leder

ordfører