Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 181/2012 av 28. september 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) nr. 83/2011 om forbrukerrettigheter (forbrukerrettighetsdirektivet)

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 7. februar 2013

Gunn Karin Gjul

Kåre Simensen

leder

ordfører